Norges Bank

Brev

Høring – utkast til forskrift om spesialfond mv.

Norges Banks brev til Finansdepartementet 7. november 2008

Finansdepartementet ber i brev av 24. september 2008 om eventuelle merknader til forslagene.

Norges Bank støtter Kredittilsynets forslag om å samle forskriftene knyttet til spesialfond i en egen forskrift.

I høringsbrevet fra Finansdepartementet bes det spesielt om at høringsinstansene vurderer hvorvidt investeringsrådgivere har ansvar for at utenlandske spesialfond tilsvarer norske spesialfond, når andelen selges til personer som har mottatt forutgående investeringsråd (punkt 6 i høringsnotatet). Norges Bank mener at investeringsrådgivere ikke skal ha et slikt ansvar så lenge det er gitt tilstrekkelige investeringsråd, dvs. at investor har mottatt korrekt informasjon om innrettingen av spesialfondet, de vesentligste risikofaktorer ved fondet, og eventuelt har mottatt en frarådning om å investere i fondet dersom det er rådgivers vurdering. Dermed støtter vi ikke en tolkning av §6-12a i verdipapirfondloven der investeringsrådgiver gis et slik ansvar.

Vi viser forøvrig til Norges Banks høringsuttalelse av 15. april 2005 til forslag til endringer i verdipapirfondsloven med forskrifter. Der gikk vi inn for at spesialfond skulle unntas flere av verdipapirfondlovens bestemmelser enn det som er tatt til følge, ut fra at investeringsrådgivningen må anses som tilstrekkelig investorbeskyttelse for spesialfond.

Norges Bank mener på samme grunnlag at det ikke skal rettes særlige krav til kvantifiserbare rammer og parametere for styring av risiko i spesialfond som skal selges til ikke-profesjonelle, eller fond med lavt førstegangs tegningsbeløp (punkt 4 i høringsnotatet). Investorbeskyttelsen i spesialfond bør begrenses til kravene til korrekt informasjon i investeringsrådgivningen.

Vi ser heller ikke behov for at det skal være pålegg om at investeringsrådgiver legger frem fullstendig prospekt for spesialfond uoppfordret. Informasjonsmengden i slike prospekter kan være så stor at de i liten grad gjør investor bedre i stand til å bedømme fondet, og et slikt krav kan hevdes å redusere investeringsrådgivers ansvar for å formidle vesentlige egenskaper ved fondet. Investor bør uansett forespørres om han eller hun ønsker fullstendig prospekt.

Tilsvarende mener vi at de samme reglene for periodisk rapportering bør gjelde uavhengig av hvorvidt spesialfondet selges til profesjonelle eller ikke-profesjonelle investorer (§5 i forskriften).

Norges Bank mener at det foreslåtte kravet om rapportering i regnskapet av alle lån og shortsalg som er foretatt i spesialfondet i løpet av året er unødvendig. Finansieringsstrukturen til fondet er av de forhold som investor sammen med sin investeringsrådgiver må ta stilling til før investering.

Norges Bank har for øvrig ingen merknader til forslagene.


Med hilsen


Sindre Weme   

Ylva Søvik     

Publisert 7. november 2008 16:19