Norges Bank

Brev

Høring – NOU 2008:13 Eierkontroll i finansinstitusjoner

Norges Banks brev av 6. oktober 2008 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 7. august 2008, der det bes om eventuelle merknader til ovennevnte høringsforslag.    

Banklovkommisjonens utredning nr. 19 Eierkontroll i finansinstitusjonene inneholder forslag til endringer i dagens eierkontrollregler i finansieringsvirksomhetsloven. Dette er endringer som er nødvendige for å gjennomføre EUs rådsdirektiv 2007/44/EF i norsk rett. Direktivet inneholder prosedyreregler og kriterier for tilsynsmessig vurdering av erverv av eierandeler i finansinstitusjoner. Banklovkommisjonen har lagt til grunn at direktivet vil bli gjort til del av EØS-avtalen.

Direktivet er et fullharmoneringsdirektiv. Den enkelte medlemsstat har derfor begrenset mulighet til å endre reglene eller gjøre tilføyelser ved nasjonal gjennomføring. Formålet er å danne et felles EU-regelverk for eierkontroll på finansområdet som i størst mulig grad anvendes og praktiseres mest mulig likt i medlemsstatene.

Etter Norges Banks vurdering er Banklovkommisjonens forslag til lovendringer i stor grad i samsvar med direktivets bestemmelser, men på enkelte områder avviker de norske reglene noe fra EU-reglene. Når det gjelder egnethetsvurdering, inneholder lovforslaget syv kriterier som myndighetene skal vurdere ved behandling av en melding om erverv, jf. punkt a – g i Banklovkommisjonens forslag til ny § 2-4 i finansieringsvirksomhetsloven. Vurderingskriteriene samsvarer i det vesentlige med innholdet i de fem kriteriene som er angitt i direktivet (jf. punkt a – e i artikkel 10b), men på enkelte områder synes de å være noe mer omfattende. Etter Norges Banks syn bør det være et overordnet siktemål at norsk regelverk utformes tilsvarende det som gjelder i EU-/EØS slik at norsk finansnæring får mest mulig like rammevilkår og konkurranseforhold som sine utenlandske konkurrenter. De norske vurderingskriteriene bør derfor så langt det er mulig følge direktivets bestemmelser.  

Formålene bak eierkontrollreglene er nedfelt i dagens lovregler og fremgår nærmere av forarbeidene til loven. Hovedvekten skal legges på vurdering av eiers egnethet og hensynet til å sikre institusjonens uavhengighet i forhold til eiere, andre finansinstitusjoner og annet næringsliv samt hensynet til konkurranse og effektivt tilsyn og skal blant annet bidra til finansiell stabilitet. Etter vår vurdering vil disse formålene også bli godt ivaretatt dersom man velger å utforme de norske vurderingskriteriene tettere opp mot direktivets ordlyd.

Norges Bank slutter seg til Banklovkommisjonens forslag om å oppheve skillet mellom erverv av eierandeler henholdsvis opp til 25 prosent og over 25 prosent i dagens norske regler, ettersom et slikt skille ikke vil være i samsvar med direktivet. I de senere årene har det vært en økende grad av grensekryssende eierskap og grensekryssende virksomhet i finansnæringen. Som nevnt, mener Norges Bank at norske myndigheter bør tilstrebe at det norske regelverket er mest mulig harmonisert med internasjonale regler, blant annet for å unngå muligheten for uheldig regelarbitrasje.

Etter Banklovkommisjonens forslag skal alle meldinger om erverv avgjøres av myndighetene innen 60 arbeidsdager i tråd med direktivets bestemmelse, mens det etter dagens norske regler er krav om sluttbehandling innen tre måneder. En redusert saksbehandlingsfrist kan være utfordrende for det norske systemet hvor en betydelig del av sakene behandles i to instanser ved at sakene skal forberedes av Kredittilsynet og avgjøres av Finansdepartementet. Norges Bank har ved flere anledninger gitt uttrykk for at Kredittilsynet bør få kompetanse til å avgjøre alle saker som gjelder eierkontroll/egnethetsvurdering og også konsesjonssaker som gjelder etablering, fusjon, mv. Vi ga blant annet uttrykk for dette i vårt høringssvar til departementet 19. november 2003 vedrørende dagens eierkontrollforskrift. I en rekke land i EU/EØS er det tilsynsmyndighetene som har avgjørende kompetanse i slike saker. Dette er blant annet praksis i Sverige og Danmark. 

Norges Bank har for øvrig ingen merknader til Banklovkommisjonens forslag.

 Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 8. oktober 2008 14:00