Norges Bank

Brev

Høring - Utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak

Norges Banks brev av 1. september til Finansdepartementet

Finansdepartementet ber i brev av 27. mai 2008 om eventuelle merknader til utkastet.

Tillit til markeder og institusjoner er sentralt for finansiell stabilitet. Norges Bank støtter derfor de foreslåtte endringene i forskrift om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak. Begrensningene i adgangen til egenhandel bør imidlertid ikke være mer omfattende enn hensynet til tillit til markeder og institusjoner tilsier. Det kan tilsi at ansatte i verdipapirforetak ikke skal ha bindingstid for andre finansielle instrumenter enn de som de etter regelverk og interne retningslinjer har kjennskap til. Valutahandlere vil med et slikt forslag for eksempel kunne handle aksjer uten bindingstid.

Norges Bank er usikre på om agentvirksomheten bør begrenses til 20 prosent av ansatte i verdipapirforetaket. Det synes ikke åpenbart at et noe høyere antall agenter vil uthule verdipapirforetakets ansvar i forhold til verdipapirhandelloven. Forslaget kan imidlertid gi dårligere geografisk distribusjon av verdipapirforetaks tjenester. Et alternativ til en streng kvantitativ begrensning av antall agenter kan være krav til agentkontraktene.

Med hilsen

Sindre Weme                                                                                      

Kari Olsen

Publisert 1. september 2008 14:11