Norges Bank

Brev

Høring - Forslag til endring i forskrift av 15. desember 1967 nr. 8962 (tolllovforskriften) - deklarasjonsplikt for andre betalingsmidler enn sedler og mynt

Norges Banks brev av 5. desember 2007 til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Vi viser til Deres brev av 19. oktober 2007 vedlagt utkast til endringer i Finansdepartementets forskrift av 15. desember 1967 nr. 8962 (tollovforskriften). Forskriftsendringene gjelder en utvidelse av deklarasjonsplikten til også å gjelde for andre betalingsmidler enn sedler og mynt.

Norges Bank har ut fra sitt saksområde ingen merknader til forslaget.
                                                               


Med hilsen


Sindre Weme

Kari Olsen

 

Publisert 5. desember 2007 14:00