Norges Bank

Brev

Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet - høsten 2007

Norges Banks brev til Finansdepartementet av 4. desember 2007

Utsiktene

Samlet sett vurderes fortsatt utsiktene for det finansielle systemet som tilfredsstillende. Flere år med høy inntjening gjør at bankene er solide og har et godt utgangspunkt for å møte en periode med svakere resultater.

Den sterke økonomiske stillingen til bankene henger sammen med at både husholdninger og foretak har hatt god evne til å betjene gjelden. Det har gitt svært lave utlånstap. Husholdningenes gjeld vokser raskt. Et høyere rentenivå og noe lavere vekst i inntektene kan gjøre det tyngre å betjene gjelden fremover. Lavere vekst i norsk og internasjonal økonomi vil også kunne dempe veksten i foretakenes inntjening og gjøre det mer krevende å betjene den voksende gjelden. Samlet sett forventer vi derfor at bankenes tap på utlån vil øke noe fremover.

Sterk konkurranse om kundene vil fortsatt legge press på bankenes rentemarginer. I tillegg vil utlånsveksten til husholdningene etter hvert trolig avta som følge av økte renter, høy gjeld i utgangspunktet og mer dempet vekst i boligprisene. Det er også usikkert hvor lenge den kraftige utlånsveksten til næringslivet kan vare ved. Dette innebærer at bankenes netto renteinntekter trolig vil vokse saktere enn før. Uroen i penge- og kredittmarkedene i høst har gitt økte finansieringskostnader og kurstap på verdipapirer, men utslagene har så langt vært begrensede for de norske bankene.

Utsikter til høyere tap og lavere vekst i netto renteinntekter legger press på bankenes overskudd fremover. Resultatene i prosent av forvaltningskapitalen kan bli noe svakere enn i 2004 – 2007, som var en svært god periode for bankene. Utviklingen kan stille økte krav til bankenes styring av kostnader.

Risikobildet

Risikoen for finansiell ustabilitet synes samlet sett å ha økt noe siden forrige rapport. Det skyldes hovedsakelig økt usikkerhet om den internasjonale økonomiske utviklingen. Det er særlig fire utviklingstrekk vi vil ha oppmerksomhet på:

Problemene i boligmarkedet i USA og uroen dette har medført i penge- og kredittmarkedene, samt den svært høye oljeprisen har bidratt til at faren for et internasjonalt tilbakeslag har økt noe siden forrige rapport. Banker i andre land har måttet ta inn tapsutsatte lån på egne balanser. Det vil føre til økt behov for kapital og at de trolig blir mer tilbakeholdne med å gi lån. Et tilbakeslag ute vil kunne ramme norske banker gjennom økte tap som følge av svakere inntjening for norske bedrifter. I tillegg kan bankenes inntjening svekkes på grunn av lavere utlånsvekst og mindre etterspørsel etter andre banktjenester i takt med lavere vekst i aktiviteten i økonomien.

Uroen i penge- og kredittmarkedene har gitt økte finansierings­kostnader. Dersom uroen varer ved eller forsterkes, vil det også i tiden fremover kunne bli vanskelig å få tilgang til langsiktig finansiering. Det vil øke norske bankers likviditetsrisiko. På lignende måte kan en økonomisk krise i de baltiske landene påvirke finansierings­kostnadene til alle store nordiske banker, også de som i liten grad er direkte berørt.

Høy gjeldsbelastning og negativ sparing i norske husholdninger øker risikoen for en brå økning i spareraten, med potensielt store virkninger på foretakenes inntjening. Fallende boligpriser kan være én mulig utløsende faktor for endringer i spareraten. I tillegg har mange husholdninger med høy gjeld tilpasset seg slik at de er sårbare ved økte renter eller bortfall av inntekter.

Utviklingen i markedet for næringseiendom bærer preg av stor optimisme. Prisene i markedet har økt betydelig det siste året, delvis basert på forventninger om fortsatt god vekst i norsk økonomi. Dersom dette ikke slår til eller rentene blir høyere enn aktørene har lagt til grunn, kan lønnsomheten i eiendomsforetakene reduseres slik at bankenes tap øker. Bankene har store utlån til eiendomsnæringen.

I rapporten presenteres stresstester som illustrerer mulige konsekvenser dersom noen av risikofaktorene omtalt ovenfor utløses. De viser at bankene vil kunne få vesentlig høyere utlånstap enn i referansebanen. Hvor store utslagene i bankenes kapitaldekning blir, vil blant annet avhenge av prisingen av risiko og veksten i utlån. Stresstesten antyder at det skal mye til før kapitaldekningen kommer under kravet. Det skyldes at bankene i utgangspunktet er solide.

Tiltak

Problemene for mange banker som følge av uroen i penge- og kredittmarkedene viser hvor viktig det er at både banker og myndigheter arbeider med å forebygge finansielle kriser. Det viktigste er et regelverk som gir riktige insentiver. Det nye regelverket for kapitaldekning (Basel II) vil bidra til bedre risikostyring i bankene.

Basel II krever at bankene gjennomfører stresstester for å vurdere det samlede kapitalbehovet. Stresstester kan være et nyttig verktøy i bankene for å teste sårbarheten ved ekstreme hendelser. Uroen i høst viser at det er viktig å teste hvor sårbar bankenes finansiering er. Også myndighetene bør legge stor vekt på overvåking av likviditetsrisiko.

Mangelfull informasjon om hvem som var utsatt for tap i markedet for amerikanske boliglån bidro til usikkerhet i høst. Bankene ble dermed lite villige til å låne ut penger til hverandre. Åpenhet om bankenes utsatthet både på og utenom balansen er viktig for å dempe denne typen usikkerhet.


Det er også viktig at bankene øver på kriser og utarbeider beredskapsplaner som raskt kan iverksettes og som er robuste overfor ulike typer hendelser.

Med hilsen
Svein Gjedrem Kristin Gulbrandsen

Vedlegg: Finansiell stabilitet 2/07 (foreløpig versjon). Publisering er 4. desember kl 10.00.

Kopi: Kredittilsynet

 

Publisert 4. desember 2007 10:15