Norges Bank

Brev

Høringsbrev - forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Norges Banks brev av 30. november 2007 til Kredittilsynet.

Vi viser til brev av 18. oktober 2007 vedrørende ovenstående.

Tilgang til god informasjon om risiko og avkastningsmuligheter ved salg av sammensatte produkter er avgjørende for kundenes valg mellom ulike sparealternativer. For å bidra til mer effektive finansmarkeder er det samtidig viktig å unngå uklarheter rundt regelverket. Norges Bank deler Kredittilsynets oppfatning om at verdipapirforskriften ivaretar opplysningsplikten for verdipapirforetakene.

Kredittilsynet foreslår at den gjeldende forskriften om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter endres slik at den så langt som mulig er lik forskriftsreguleringen for verdipapirforetak. Norges Bank slutter seg til dette, men ber Kredittilsynet vurdere om forskriftsforslaget kan forenkles ved kun å vise til de relevante paragrafer i verdipapirforskriften.

Vedrørende endringsforslagets § 6, ledd 8, mener Norges Bank at det bør spesifiseres at den risikofrie investeringen gjelder statspapirer i norske kroner med samme gjenværende løpetid som produktet.

Norges Bank mener forslag til § 9 bør tas ut, da denne ikke direkte gjelder opplysningsplikt. Et mer passende sted for disse kravene vil være rundskriv 15/2006 del II, som inneholder retningslinjer for rådgivningsprosessen.

Kredittilsynet har også bedt om høringsinstansenes synspunkter på behovet for konkrete materielle bestemmelser knyttet til dokumentasjon av investeringsrådgivning når det gjelder finansinstitusjonenes og verdipapirforetakenes salg av finansielle instrumenter (herunder sammensatte produkter). På dette punktet mener Norges Bank at rundskriv 15/2006 del II er tilstrekkelig. For eventuelt å gi sterkere føringer, kan ordlyd av typen bør/kan endres til må/skal.


Med hilsen

Sindre Weme

Geir Arne Dahl 

Publisert 30. november 2007 10:00