Norges Bank

Brev

Retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank – utløp av overgangsperioden

Norges Banks brev av 2. oktober 2007 til Finansnæringens Hovedorganisasjon. Likelydende brev er sendt til Sparebankforeningen.

Retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank – utløp av overgangsperioden 

Norges Bank innførte 24. oktober 2005 et nytt regelverk for bankenes sikkerhetsstillelse i Norges Bank. Ved innføringen av det nye regelverket ble det fastsatt en overgangsperiode på to år for verdipapirer (ISIN) som allerede var deponert, men som ikke tilfredsstilte det nye regelverket, jfr. Norges Banks rundskriv nr. 7/19. oktober 2005. Fra 1. november 2007 gjøres det nye regelverket gjeldende også for disse verdipapirene. Med virkning fra samme dato vil det også bli gjort enkelte mindre endringer i regelverket. Retningslinjene er beskrevet i vedlagte rundskriv. Rundskrivet er lagt ut på Norges Banks internettside.

I regelverket er det en begrensning på hvor stor del av en banks låneadgang som kan være sikret med verdipapirer som er utstedt av norske banker eller av foretak som er eid av bankene. Fortrinnsberettigede obligasjoner omfattes ikke av kvoteordningen. I 2005 ble det besluttet å redusere kvoten fra 50 til 35 prosent, og det ble varslet ytterligere innstramminger. Norges Bank vil i 2008 presentere en plan for videre innstramming av denne kvoten.

Reglene i vedlagte rundskriv er gitt med hjemmel i § 3 i ”Forskrift om bankenes adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.” (FOR 2001-04-25 nr 473). Ny forskrift er under utarbeiding, og høringsbrev i sakens anledning vil bli sendt ut senere i oktober.


Med hilsen

Birger Vikøren

Asbjørn Enge

Publisert 2. oktober 2007 16:00