Norges Bank

Brev

Høring – forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om transaksjonsrapportering

Norges Banks brev av 1. oktober 2007 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 17. august 2007.

Norges Bank har ikke merknader til Kredittilsynets utkast til forskrift om transaksjonsrapportering, og vi slutter oss til at det bør ses hen til hvordan rapporteringen implementeres i de øvrige nordiske landene.


Med hilsen

Sindre Weme 

Kari Olsen

 

 

Publisert 2. oktober 2007 09:00