Norges Bank

Brev

Høring – utkast til ny forskriftsbestemmelse om måling og overvåkning av risiko i ny kapitalforvaltningsforskrift

Norges Banks brev av 14. september 2007 til Finansdepartementet

Vi viser til Deres brev om ovennevnte av 5. juli 2007.

Norges Bank støtter Kredittilsynets forslag til nytt tredje ledd i § 2-2 i forslag til ny kapitalforvaltningsforskrift.

Forslaget til § 2-2 i ny kapitalforvaltningsforskrift er såpass generelt utformet at det også bør være godt egnet for mindre pensjonskasser. Kravene i § 2-2 innebærer at stresstestene skal omfatte alle vesentlige risikotyper. Det vil være et bidrag til bedre risikomåling og risikokontroll i selskapene som omfattes av forskriften.
                                                               


Med hilsen

Sindre Weme

Bjørne Dyre Syversten

Publisert 18. september 2007 15:45