Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endring av forskrift om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler

Norges Banks brev av 23. august 2007 til Finansdepartementet

Det vises til Finansdepartementets brev av 28. juni 2007, vedlagt Kredittilsynets forslag til endringer i forskrift om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler.

Kredittilsynet foreslår å endre beregningsgrunnlaget for differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen fra antall andeler til verdien av den enkelte andelseiers investering i fondet. Det foreslås videre at rabatten skal gjøres gjeldende for andelseierens samlede investering i fondet. Etter Kredittilsynets oppfatning er verdipapirfondlovens forarbeider til hinder for forskriftsendringer som åpner opp for å hensynta kundeforhold utenfor fondet i differensieringen. Kredittilsynet finner ikke sterke argumenter for å fremme forslag om lovendring, og har foreslått å fjerne bestemmelsen i forskriften som gir adgang til i enkelttilfeller å godkjenne differensiering på annet, saklig grunnlag.  

Etter Norges Banks syn bør det enkelte forvaltningsselskap for verdipapirfond nokså fritt kunne fastsette størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen og eventuelle rabatter i forhold til denne. Det er viktig å sikre at fastsatte begrensninger i adgangen til å differensiere godtgjørelsen virker etter hensikten. Norges Bank legger til grunn at Kredittilsynet kan påse at fondets vedtekter er i tråd med bestemmelsene i og intensjonen bak verdipapirfondsloven på dette punktet.

Norges Bank er enig med Kredittilsynet i at det mest hensiktsmessige kriteriet for differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen er markedsverdien av andelseiernes plassering i verdipapirfondet. Norges Bank tok også til orde for dette i høringen forut for fastsettelse av forskriften, jf. brev til Finansdepartementet 16. august 2002. Norges Bank er videre enig i at rabatten bør baseres på andelseierens samlede investering i fondet. Differensiering på annet grunnlag enn etter hovedbestemmelsene i forskriften bør imidlertid kunne skje dersom dette kan legitimeres ut fra kostnadsmessige forhold eller lignende for fondet.


Med hilsen

Birger Vikøren

Sindre Weme

 

Publisert 23. august 2007 15:45