Norges Bank

Brev

Høring - forslag til forskrift om forsvarlig likviditetsstyring i finansinstitusjoner

Vi viser til Deres brev av 9. mars 2007.

Forsvarlig likviditetsstyring i finansinstitusjonene er viktig for finansiell stabilitet. Finansierings-virksomhetsloven gir Kredittilsynet mulighet til å sette krav til likviditetsstyringen i institusjonene. Kredittilsynets har dessuten utarbeidet en egen modul for styring og kontroll av likviditetsrisiko. Denne bygger på Baselkomiteens anbefalinger. I lys av dette er Norges Bank, i likhet med Kredittilsynet, i tvil om det er behov for en egen forskrift for styring av likviditetsrisiko. Dersom det er ønskelig med mer detaljerte retningslinjer på dette området, kan en bedre løsning være at de gis i form av rundskriv fra Kredittilsynet. Norges Banks har for øvrig ingen merknader til det konkrete forskriftsutkastet.

                                                                

Med hilsen

Birger Vikøren

                                                                                                      Sindre Weme

Publisert 16. april 2007 13:00