Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven m.v.

Høring – forslag til endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven samt ny forskrift som følge av Europaparlaments -og rådsdirektiv 2006/68/EF om endringer i rådsdirektiv 77/91/EØF når det gjelder stiftelse av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital.

Norges Banks brev til Justisdepartementet av 10. oktober 2007.

Vi viser til departementets brev av 13. juli 2007.

Norges Bank ønsker ikke å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

 

Publisert 12. oktober 2007 09:00