Norges Bank

Brev

Høring om endringer i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank. Forslag til endringer i avtaleverket knyttet til Norges Banks oppgjørssystem

Norges Banks brev av 7. desember 2008 til Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen i Norge, Verdipapirsentralen ASA og Norges Fondsmeglerforbund.

1. Bakgrunn
Norges Bank har utarbeidet utkast til revidert forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. (låneforskriften) av 25. april 2001 nr. 473. Norges Bank har videre revidert avtalene for kontohold og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Det legges opp til at følgende avtaler skal regulere forhold mellom Norges Bank og deltakerne i NBO:

  1. avtale om kontohold, oppgjør og pantstillelse mellom bankene og Norges Bank,
  2. avtale om kontohold og oppgjør mellom verdipapirforetakene og Norges Bank, og
  3. garanti for verdipapirforetak i verdipapiroppgjøret (VPO).

De viktigste endringene i utkastet til revidert låneforskrift er at bestemmelser som ikke lenger benyttes i utøvelsen av pengepolitikken, foreslås opphevet. I tillegg er det innarbeidet mer detaljerte bestemmelser om bankenes pantsettelse av aktiva som sikkerhet for lån.

Bakgrunnen for endringene i avtalene for NBO er at Norges Bank etter planen setter i drift et nytt oppgjørssystem ved slutten av første halvår 2008. Det nye systemet vil blant annet ha en annen kontostruktur enn dagens system. Det blir også foreslått enkelte endringer for å gjøre avtalene enklere og mer oversiktlige.
Utover dette er hovedinnholdet i gjeldende låneforskrift og avtaler for NBO videreført. Nedenfor gjøres det nærmere rede for endringene i låneforskriften og avtalene og bakgrunnen for dem.

Utkast til revidert låneforskrift og reviderte avtaler for NBO er vedlagt dette brevet.

2. Utkast til revidert låneforskrift
Låneforskriften regulerer bankenes adgang til lån og til å plassere innskudd i Norges Bank, herunder låneordninger knyttet til betalingsoppgjørene mellom bankene. Videre inneholder forskriften bestemmelser om de pengepolitiske virkemidlene som Norges Bank benytter i gjennomføringen av markedsoperasjonene.

Revideringen av låneforskriften innebærer ingen endringer i forhold til Norges Banks nåværende utøvelse av pengepolitikken.

Beregningsgrunnlag, rammer mv.
Bestemmelsene i gjeldende låneforskrift om lånerammer og beregningsgrunnlag for bankenes adgang til å ta opp D-lån over natten og F-lån, oppheves fordi de ikke lenger er relevante, jf. §§ 6 og 8 og § 2, tredje, syvende og åttende ledd. Siden 1999 har bankenes låneadgang blitt fastsatt på grunnlag av verdien av den sikkerheten hver enkelt bank har pantsatt til fordel for Norges Bank. Gjeldende bestemmelser om krav til sikkerhet for D-lån og F-lån er tatt inn i utkastet til revidert forskrift, jf. § 2, tredje ledd.

Hovedkravene til aktiva som kan godkjennes som sikkerhet for lån, er innarbeidet i utkastet til revidert forskrift, jf. § 8, andre ledd. Norges Bank vil fortsatt kunne fastsette mer detaljerte krav til slike aktiva. Slike krav vil kunngjøres i rundskriv fra Norges Bank.

Forslaget til revidert låneforskrift innebærer ellers ingen endringer i Norges Banks regelverk for sikkerhetsstillelse, jf. Norges Banks rundskriv nr. 5/2. oktober 2007 med retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank.

Øvre grense for innskudd
Bestemmelsen om at Norges Bank kan fastsette en øvre grense for rentebærende plasseringer på foliokonto i Norges Bank oppheves siden den ikke lenger benyttes, jf. gjeldende låneforskriften § 4, første ledd. 

Tilførsel og inndragning av likviditet
Visse bestemmelser i gjeldende låneforskrift om virkemidler for tilførsel og inndragning av likviditet oppheves siden de ikke lenger benyttes. Dette gjelder bestemmelser om omsetning og tilbakekjøp av F-innskudd og Norges Banks plassering av tidsinnskudd i banker, jf. § 7, fjerde ledd, § 10, 11 og 12.

I gjeldende forskrift er det også detaljerte bestemmelser om prosedyrer knyttet til utleggelse og tildeling av F-lån og F-innskudd, jf. § 9. Norges Bank mener det er mer hensiktsmessig å fastsette slike prosedyrer ved kunngjøringen av hver auksjon. Bestemmelsen § 9 i gjeldende forskrift foreslås derfor opphevet.

Ekstraordinære, usikrede lån (E-lån)
Adgangen til å yte E-lån i forbindelse med betalingsoppgjør i Norges Bank ble etablert i 1997 i forbindelse med innføring av oppgjør gjennom dagen i NBO. Formålet med E-lån var å tilrettelegge for gjennomføringen av oppgjøret av NICS masseavregningen, pengesiden av verdipapiroppgjøret fra VPS og bankenes transaksjoner med Norges Bank (blant annet oppgjør for uttak av kontanter). Ordningen med E-lån ble innført for å lette bankenes likviditetsstyring etter at Norges Bank innførte realtidsoppgjør i 1997. Ordningen ble avviklet for oppgjør av NICS masseavregningen og pengesiden av verdipapiroppgjøret i 2001 og for bankenes uttak av kontanter i 2006, jf. rundskriv nr. 3/16. mai 2001 og rundskriv nr. 5/1. september 2006. Bestemmelsen om E-lån i gjeldende låneforskrift foreslås derfor opphevet, jf. § 13.   

Renteberegning
Ved innføringen av nytt oppgjørssystem vil renter for D-lån og ordinære innskudd bli belastet og godskrevet bankene første bankdag etter at rentene er påløpt. I utkastet til revidert låneforskrift er bestemmelser om den nye metoden for renteberegning av D-lån og ordinære innskudd innarbeidet som eget punkt, jf. § 4.
Renter vil bli beregnet på grunnlag av kalenderdager, med 365 rentedager hvert år. Bestemmelsene om renteberegning i gjeldende låneforskrift oppheves, jf. § 2, femte og sjette ledd. Renten på F-lån og F-innskudd vil som tidligere belastes eller godskrives bankenes konti ved forfall av lånet eller innskuddet.

3. Utkast til reviderte avtaler for NBO
Avtalene mellom deltakerne i NBO og Norges Bank regulerer rettighetene og pliktene som gjelder for bankenes kontohold, innskudd og lån i Norges Bank og for bankenes og verdipapirforetakenes deltakelse i betalingsoppgjørene i Norges Bank. Avtalene er standardavtaler, og banker og verdipapirforetak må slutte seg til avtalene for å kunne ha konto i Norges Bank og delta i betalingsoppgjørene.

Samordning av avtalene
For å gjøre avtalene enklere er flere av de gjeldende avtalene slått sammen til én samlet avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom bankene og Norges Bank. Dette gjelder nåværende kontoholds- og oppgjørsavtale, avtalen om finansiell sikkerhetsstillelse, avtalen om deltakelse i verdipapiroppgjøret, avtalen om deltakelse i derivatoppgjøret, samt avtalen mellom bankene og Norges Bank knyttet til Scandinavian Cash Pool. Videre er vedleggene om disposisjonsrett til kontiene og om regler for godtgjørelse for deltakelse i NBO innarbeidet i selve avtalen. Andre vedlegg til nåværende kontoholds- og oppgjørsavtale er tatt bort da de anses å være overflødige. Priser for deltakelse i NBO og driftsmønster for NBO kunngjøres i rundskriv fra Norges Bank.

Endringer i avtalene
I det nye oppgjørssystemet vil bankenes og verdipapirforetakenes konti i NBO få en ny struktur. I tillegg til én hovedkonto vil deltakerne i NBO kunne disponere én eller flere underkonti for oppgjør gjennom dagen. Bankene vil også ha en separat lånekonto for D-lån gjennom dagen og over natten. Den nye kontostrukturen har ført til et behov for endringer i rutinene knyttet til verdipapiroppgjøret. Dette skyldes at omleggingen av kontostrukturen gjør det hensiktsmessig å sikre tilstrekkelig likviditet til dette oppgjøret på en annen måte enn i dag.

Videre vil Norges Bank legge til rette for at banker som normalt benytter annen oppgjørsbank i stedet skal kunne benytte Norges Bank som oppgjørsbank i beredskapstilfeller. I forslag til ”Avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom bankene og Norges Bank” er det derfor åpnet for at banker som ikke har ordinær konto i Norges Bank, kan opprette en beredskapskonto.

Norges Bank er i ferd med å legge om rutinene ved forfall og uttrekk av verdipapirer som er registert i VPS og pantsatt til fordel for Norges Bank, jf. Norges Banks rundskriv nr. 2/11. mai 2007. Norges Bank har på bakgrunn av dette endret bestemmelsene knyttet til forfall og uttrekk av verdipapirer registrert i VPS.

Utover dette er det ikke gjort vesentlige endringer i avtalene. Endringene i avtalene er beskrevet nedenfor.

Verdipapiroppgjør
I dagens løsning sikres likviditet til verdipapiroppgjøret ved at bankene båndlegger et beløp som skal dekke både deres egen betalingsforpliktelse og forpliktelsen til verdipapirforetakene de stiller garanti for. Det båndlagte beløpet reserveres på bankenes konto, og Norges Bank belaster bankene når oppgjøret gjennomføres. Med det nye oppgjørssystemet vil bankene få egne underkonti til bruk i verdipapiroppgjøret. Bankene vil måtte sette av tilstrekkelig likviditet på denne underkontoen i stedet for å båndlegge et beløp på hovedkontoen, jf. forslaget til ”Avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom bankene og Norges Bank”, punkt 9 og forslaget til ”Garanti for verdipapirforetak i verdipapiroppgjøret”, punkt 2. Fordi Norges Bank med den nye løsningen ikke lenger vil belaste bankenes kontoer ved gjennomføringen av verdipapiroppgjøret, vil garantiene bankene stiller for verdipapirforetakene ikke lenger være overfor Norges Bank, jf. ”Avtalen om kontohold og oppgjør mellom verdipapirforetak og Norges Bank”, punkt 5.

En annen endring er knyttet til disposisjonsretten over kontiene som verdipapirforetakene har i NBO. Etter gjeldende avtaler har bare Norges Bank disposisjonsrett over disse kontiene. I forslaget til reviderte avtaler foreslås det at både verdipapirforetakets bankforbindelse og Norges Bank vil ha disposisjonsrett over kontoen, jf. forslaget til revidert ”Avtale om kontohold og oppgjør mellom verdipapirforetak og Norges Bank”, punkt 3.

Rutiner ved forfall eller uttrekk av verdipapirer som er registrert i VPS
I dag mottar Norges Bank utbetalinger fra verdipapirer som er trukket ut eller forfalt. Når det nye oppgjørssystemet settes i drift, vil utbetalingene skje direkte til pantsettende bank, forutsatt at verdipapirene ikke er belånt i Norges Bank. Dersom verdipapirene er belånt, vil utbetalingene skje til en konto som Norges Bank har i annen bank. Hvilken bank (Norges Bank eller pantsettende bank) og konto utbetalingene skal skje til, vil med rutinene VPS legger opp til, ikke kunne endres siste dagen før forfall eller uttrekk av et verdipapirer. Norges Bank vil derfor ikke gi låneadgang på verdipapirer registrert i VPS den siste dagen før forfall. Bankene vil være ansvarlig for at verdipapirer pantsatt i VPS til fordel for Norges Bank ikke er belånt den siste dagen før forfall eller uttrekk, jf. punkt 16 og 30 i forslaget til ”Avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom bankene og Norges Bank”

Beredskapskonto
Banker uten ordinær konto i Norges Bank vil kunne åpne en beredskapskonto. En slik konto vil ikke kunne benyttes av banken før den blir aktivisert av Norges Bank. Før den aktiviseres vil det ikke kunne være innskudd på kontoen, og det vil ikke være mulig å gjøre opp betalinger på kontoen. Det vil heller ikke være knyttet låneadgang til kontoen. Kontoen vil bare kunne aktiviserer i en kritisk situasjon. Eksempler på dette kan være at bankens ordinære oppgjørsbank ikke kan fortsette sin virksomhet som oppgjørsbank, eller at en bank blir suspendert fra deltakelse i dens ordinære oppgjørssystem.

Banker som vil opprette beredskapskonto i Norges Bank, må inngå ”Avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom bankene og Norges Bank” i form av beredskapskonto. De vil være unntatt bestemmelsene om sikkerhetskrav ved anvendelse av NBO Online i denne avtalen, jf. punkt 8, og de vil omfattes av særskilte bestemmelser i avtalen om hvordan kontoen disponeres, jf. punktene 1, 4 og 9. Tidspunktet for ikrafttredelse av avtalen om beredskapskonto vil knyttes til at Norges Bank aktiviserer kontoen etter anmodning fra banken, jf. punkt 35 i avtaleforslaget.

4. Frist for merknader
Eventuelle merknader til utkastene til revidert låneforskrift og reviderte avtaler for NBO sendes Norges Bank innen 1. februar 2008. Norges Bank tar sikte på å sette den reviderte låneforskriften i kraft og gjøre de reviderte avtalene gjeldende samtidig med oppstarten av det nye oppgjørssystemet. Systemet skal etter planen settes i drift i slutten av mai 2008.


Med hilsen

Kristin Gulbrandsen 

Jan F. Qvigstad

Publisert 7. desember 2007 14:00