Norges Bank

Brev

Høring - Tilpasninger av årsregnskapsforskrifter til IFRS


Norges Banks brev av 6. desember 2006 til Finansdepartementet


Vi viser til departementets brev av 13. oktober 2006.

Banker og finansieringsforetak har i dag ikke adgang til å benytte IFRS i selskapsregnskapet. De foreslåtte endringene i årsregnskapsforskriften for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike åpner for bruk av IFRS eller forenklet IFRS i selskapsregnskapet. Det vil være kostnads- og ressursbesparende for institusjoner som allerede har plikt til å utarbeide konsernregnskap etter IFRS.

Forslaget til oppstillingsplaner for resultat- og balanseregnskap i § 4a-1 og § 4a-2 er basert på FINREP. Siden FINREP er standardiserte oppstillingsplaner utarbeidet av europeiske banktilsynsmyndigheter, vil norske oppstillingsplaner basert på FINREP være et bidrag til å øke sammenlignbarheten med regnskaper til banker i andre europeiske land.

Bankenes selskapsregnskaper er grunnlaget for mange av Norges Banks analyser i forbindelse med arbeidet med finansiell stabilitet. Utlån er norske bankers klart viktigste eiendelspost. I forbindelse med bankanalyser vil det være en fordel med større detaljeringsgrad for utlån enn det de foreslåtte oppstillingsplanene legger opp til. Som i dagens oppstillingsplan, er det ønskelig at utlånstap fremkommer på egne linjer i resultatregnskapet og at både brutto utlån, nedskrivninger på utlån og netto utlån fremkommer av balanseregnskapet.

Norges Bank ønsker ikke å uttale seg om utkastet til endringer i årsregnskapsforskrift for forsikringsselskaper.


Med hilsen

Sindre Weme

Bjørne Dyre Syversten

 


Publisert 6. desember 2006 09:23