Norges Bank

Brev

Norges Banks nye oppgjørssystem og endringene alle banker med konto i sentralbanken må gjennomføre i den forbindelse

Norges Banks brev av 16. november 2006 til spare- og forretningsbanker med konto i Norges Bank, Bankenes Betalingssentral AS, Verdipapirsentralen ASA og VPS Clearing ASA

Norges Bank har i ulike sammenhenger informert om innføringen av det nye oppgjørssystemet, blant annet i brev av 1. juni 2006 til alle banker med oppgjørskonto i sentralbanken. I henhold til Norges Banks avtale med SIA S.p.A. av 2. mars 2006 skal det nye oppgjørssystemet tas i bruk i februar 2008.

Systemskiftet vil få betydning for alle banker med oppgjørskonto i Norges Bank og for avregningssentralene som sender oppgjørsoppdrag til Norges Banks oppgjørssystem. Omleggingene i den enkelte bank avhenger av bankens bruk av oppgjørskontoen og deltakelsen i oppgjørssystemet.

I vedlegg til dette brevet gis det en oversikt over hva det nye systemet innebærer for deltakerne. Det er fokusert på de forholdene som medfører størst endringer for bankene. I vedlegget presenteres også de viktigste aktivitetene i tilknytning til systeminnføringen.

Norges Bank inviterte i januar 2005 bankforeningene til å oppnevne representanter i en referansegruppe til prosjektet for det nye oppgjørssystemet. I referansegruppen har bankene anledning til å påvirke blant annet funksjonelle forhold av betydning for bankene. Behandlingen i referansegruppen gir Norges Bank mulighet til å ta hensyn til bankenes ønsker og behov i forbindelse med det nye systemet. Gruppen har opprettet en undergruppe for vurdering av teknologiske og sikkerhetsmessige forhold, og et kontaktforum for likviditetsspørsmål. Det er også opprettet en egen gruppe for å sikre koordinering i utviklingen av grensesnittene mellom det nye oppgjørssystemet og NICS. Referansegruppen har hatt møter om lag hver måned. Gruppen vil være virksom til det nye oppgjørssystemet er satt i drift.

De viktigste endringene som følger av systemomleggingen vil være:

  • Alle banker må etablere tilgang til NBO-online - et web basert informasjonssystem som erstatter dagens løsning med presentasjon av informasjon fra NBO sammen med avregningsinformasjon fra NICS/BBS. NBO-online erstatter dagens beredskapsløsning med telefaks. NBO online og tekniske krav i forbindelse med kommunikasjonen med NBO online er beskrevet i delene 6 og 7 i vedlegget.

    Alle banker med kontohold i Norges Bank vil få en hovedkonto og en eller flere underkonti. Kontostrukturen vil erstatte dagens ordning med båndlegging av likviditet til VPO oppgjøret og bankene vil i større grad enn i dag måtte styre likviditeten i NBO til ulike formål. Kontofunksjonaliteten er beskrevet nærmere i del 3 i vedlegget.

  • SWIFT medlemmer må endre innholdet i SWIFT meldingene. Norges Bank vil opprette en egen Closed User Group (CUG) for alle SWIFT medlemmer med konto i Norges Bank. Bankene må endre innholdet i sine SWIFT meldinger, både de som sendes rett til Norges Banks nye NBO CUG, og for meldinger som skal sendes via NICS. Endringene i SWIFT kommunikasjonen til bankene er beskrevet nærmere i del 5 i vedlegget.
  • Banker som deltar i CLS og SCP må sende betalingsoppdragene relatert til CLS direkte til NBO CUG, og ikke via NICS som i dag. Det vil også bli endringer i meldingene knyttet til Scandinavian Cash Pool. Endringene for bankene som deltar i CLS og SCP er beskrevet i del 9 i vedlegget
  • NICS/BBS, VPS og VPS Clearing må delta i NBO CUG og sende oppgjørsoppdrag (nettoavregninger) til på SWIFT i henhold til relevante standarder.
Detaljerte tekniske spesifikasjoner som beskriver de aktuelle tilpasningene nærmere, blant annet kommunikasjonen mellom deltakerne og systemet og meldingsspesifikasjoner for SWIFT, vil distribueres i begynnelsen av desember.

Norges Bank har tidligere bedt om å få oppnevnt kontaktpersoner i den enkelte bank som kan være hovedkontakten for Norges Bank i forbindelse med innføringsprosjektet. Dersom det anses hensiktsmessig kan den enkelte bank oppnevne en kontaktperson for funksjonelle forhold, og en kontaktperson for tekniske forhold. Dette gjelder alle banker med konto i Norges Bank, uavhengig av hvor mye kontoen benyttes. Fremdeles er det mange banker som ikke har oppgitt slike kontaktpersoner. Det er viktig for en vellykket innføring av det nye systemet at alle deltakerne er klar over betydningen av systemskiftet og gjennomfører nødvendige forberedelser. Det er derfor nødvendig at slike kontaktpersoner oppnevnes. Alle deltakerbankene vil bli invitert til et eget opplæringsopplegg. Norges Bank vil også utarbeide et opplegg for bistand til bankene under utviklingsarbeidet.

Vi ber om at samtlige banker bekrefter mottak av dette brevet og at banken er forberedt på å gjennomføre de skisserte tilpasningsaktivitetene innen de oppgitte fristene. Bekreftelsen bes sendt innen 1. desember 2006, sammen med opplysninger om kontaktperson(er), til Gro Medlien per e-post: gro.medlien@norges-bank.no.

Norges Bank vil informere bankene nærmere når ytterligere avklaringer er gjort. Vi er også positive til å informere bankene om det nye systemet i konferanser og banksamlinger der dette kan være et relevant tema.

Norges Bank vil videre i løpet av 2007 komme tilbake med eget brev om tilpasninger i oppgjørs- og kontoholdsavtalene.


Med hilsen

Kjetil Heltne

Kjetil Watne

Kopi til: Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen og Bankenes referansegruppe

Vedlegg

 


Publisert 16. november 2006 17:10