Norges Bank

Brev

Høring - NOU 2006:17 - Kredittforening som konsernspiss


Norges Banks brev av 24. oktober 2006 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 13. september 2006.

Norges Bank støtter Banklovkommisjonens forslag om å gi kredittforeninger adgang til å være konsernspiss og morselskap i et finanskonsern organisert etter holdingmodellen på lik linje med aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Forutsetningen må være at kredittforeningen etter sine vedtekter ikke har adgang til å drive annen virksomhet enn å forvalte sine eierinteresser i konsernet. En slik eierforening vil med andre ord være et rent holdingforetak. Norges Bank slutter seg til Banklovkommisjonens vurderinger om at de sentrale hensyn bak reglene om finanskonsern og eierkontroll ivaretas gjennom forslaget.

Banklovkommisjonens forslag ser ut til å forutsette at kredittforeningen må ha drevet operativ virksomhet før den omdannes til et rent holdingforetak (eierforening), jf. ordlyden i forslag til finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 bokstav d, nytt annet punktum. Etter Norges Banks syn bør det være en generell adgang til å etablere en eierforening som et rent holdingforetak uten at den først må ha drevet operativ virksomhet som kredittforening.


Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

 


Publisert 24. oktober 2006 12:13