Norges Bank

Brev

Høring - NOU 2006:12 - Fellespensjonskasser

Norges Banks brev av 5. juli 2006 til Finansdepartementet

Det vises til Finansdepartementets brev av 02.05.2006.

Banklovkommisjonen foreslår endringer i forsikringsloven for å åpne for at to eller flere uavhengige foretak kan gå sammen om å etablere en felles pensjonskasse.

I høringsuttalelse 8. august 2005 til NOU 2005: 15 - Obligatorisk tjenestepensjon, påpekte Norges Bank at konkurranse er viktig for å fremme effektivitet i forsikringsbransjen. Banken støttet et forslag om å slå fast adgangen til å danne innkjøpsforeninger. Forslaget var begrunnet med hensynet til å redusere kostnadene i foretakene, særlig de mindre foretakene. Norges Bank uttalte at en også ville støtte andre tiltak som bidrar til å holde administrasjons- og kontrollkostnadene nede. Forslaget om å åpne for fellespensjonskasser er etter Norges Banks syn et tiltak med slik virkning. Vi viser til at forsikringsloven allerede gir to eller flere kommuner adgang til å ha sine pensjonsordninger i samme pensjonskasse.

Norges Bank støtter forslaget. Vi har ikke kommentarer til de enkelte lovbestemmelser.


Med hilsen

Sindre Weme

Per Atle Aronsen

Publisert 5. juli 2006 09:27