Norges Bank

Brev

Hovedelementer i Norges Banks nye oppgjørssystem

Norges Banks brev av 1. juni 2006 til spare- og forretningsbanker med konto i Norges Bank

Vi viser til tidligere informasjon om Norges Banks strategi for valg av nytt RTGS system.

Etter en åpen tilbudsprosess og forhandlinger med flere tilbydere, inngikk Norges Bank avtale med det italienske selskapet SIA S.p.A. den 2. mars 2006 om leveranse av oppgjørssystemet Perago:RTGS. Produksjonsstart er planlagt i februar 2008. Innføringen av det nye systemet vil medføre enkelte endringer for bankene, og det vil gi nye muligheter. Bankene er, via bankforeningene, invitert til en referansegruppe for å ivareta bankenes interesser og drøfte overordnet funksjonalitet i det nye systemet. Referansegruppen består av representanter for bankforeningene, de store bankene og banksammenslutninger, samt BBS. I tillegg er det etablert en egen kontaktgruppe med likviditetsansvarlige i bankene.

Norges Bank er, sammen med systemleverandøren og referansegruppen, i ferd med å definere strukturen i det nye systemet. Nedenfor følger en beskrivelse av de viktigste forholdene for bankene.

Informasjonssystem

Perago:RTGS har et integrert informasjonssystem - Perago web client. Klienten kan sammenlignes med en nettbankløsning og tilgangen er via sikret internett-tilkobling. Via klienten vil bankene få all nødvendig informasjon om egen oppgjørskonto, som saldo, kø og forfallsregister. Bankene kan også benytte den til å registrere overføringsoppdrag og gjøre endringer i transaksjoner som omprioritering og flytting mellom konti. Klienten vil erstatte dagens bruk av telefaks for innsending av transaksjoner, og alle banker med oppgjørskonto i Norges Bank vil måtte ha en slik klient.

Norges Bank gjennomførte vinteren 2004 en kartlegging av bankenes behov for informasjon fra oppgjørssystemet. Konklusjonen var at behovet for oppgjørsinformasjon i all hovedsak er som det som i dag kommer via NICS/NBO Likviditetsoversikt, dvs. saldo, låneadgang, kø og enkelttransaksjoner. Dette er opplysninger som foreligger gjennom web-klienten.

Norges Bank utreder i tillegg å tilby likviditetsinformasjon ved bruk av SWIFTNet Cash Reporting. Planen er at bankene enten skal kunne hente slik informasjon direkte fra RTGS systemet, eller at BBS eller andre agenter, for eksempel oppgjørsbanker på nivå 1, henter informasjon på vegne av bankene og presenterer informasjonen sammen med annen informasjon til bankene. Dette betinger en avtale mellom agenten og banken og med Norges Bank. Informasjon som formidles gjennom SWIFT Net Cash reporting vil være begrenset i forhold til hva som foreligger i web-klienten. Det beskrevne opplegget vil erstatte dagens system for NICS/NBO Likviditetsoversikt. Norges Bank har etablert et samarbeid med BBS / NICS for dette informasjonsopplegget.

Transaksjonskanaler

Perago:RTGS er et standard oppgjørssystem og kommunikasjonen mot systemet vil være basert på internasjonale standarder for finansiell kommunikasjon. Det er risikomessige og økonomiske gevinster ved et begrenset antall transaksjonsmåter inn mot systemet. Den mest utbredte standarden for slik kommunikasjon er etablert av SWIFT. Norges Bank har derfor besluttet at bankenes oppgjørsoppdrag til oppgjørssystemet skal sendes i henhold til standardene i SWIFT Net FIN-copy. Dette gjelder både enkeltvise overføringsoppdrag og for nettoavregninger. Bankene vil imidlertid fremdeles kunne sende SWIFT transaksjonene via NICS slik gjeldende avtale mellom bankene foreskriver. Norges Bank vil opprette en egen SWIFT Closed Usergroup (NBO CUG) med Y-kopi. Alle SWIFT-banker inkl. Norges Bank (samt BBS, VPS og NOS), må være medlem av NBO CUG.

Banker som ikke er SWIFT-medlemmer og som i dag benytter telefaks vil som nevnt benytte web-klienten for registrering av transaksjoner. Web-klienten vil også benyttes som reservekanal for oppgjørstransaksjoner for SWIFT-banker.

Kontostruktur og likviditetsstyring

Det nye oppgjørssystemet har mulighet til å ha flere underkonti for å sikre likviditet til særskilte oppgjør. Underkontiene har kø-funksjonalitet, prioriteringsmekanismer og vranglåshåndtering. Det vil være en egen underkonto for VPS-oppgjør til erstatning for dagens båndlegging. I tillegg vurderes en egen underkonto for CLS oppgjør. Overføringer mellom hovedkonto og underkonti kan settes opp som faste oppdrag eller det kan gjøres manuelt. Norges Bank vurderer for tiden, sammen med VPS, hvordan man kan forenkle rutinene for reservering av likviditet for verdipapiroppgjøret, samt korte inn tidsrommet mellom avregning og oppgjør.

Bruk av underkonti vil gi bankene nye muligheter i sin likviditetsstyring. Prinsippene for bruk av systemets muligheter blir drøftet i den nevnte likviditetsgruppen. Bankene kan blant angi prioritet på transaksjonene innenfor en tildelt intervall. Videre kan transaksjoner styres til bestemte underkonti og likviditet reserveres til bestemte formål. Det vil kunne legges inn faste ordre om likviditetsoverføringer mellom underkontiene slik at dette skjer automatisk etter nærmere definerte kriterier.

Systemet har videre funksjonalitet for at transaksjoner kan legges på forfall både på dato og klokkeslett. Bankene kan også sette bilaterale eksponeringsgrenser (limiter) mot andre banker.

Forholdet til NICS

Banknæringen har uttrykt ønske om å fortsatt kunne benytte NICS som kanal for innsendinger av brutto transaksjoner til det nye oppgjørssystemet. NICS vil da være en deltaker i NBO CUG og agent for å sende inn SWIFT oppdrag på vegne av NICS SWIFT banker til NBO. Disse betalingsoppdragene vil dermed bli sendt to ganger via SWIFT, og NICS banker må adressere betalingsoppdrag til to ulike SWIFT CUGs avhengig av om mottakende bank er medlem i NICS SWIFT eller ikke.

Fremdriftsplan og viktige milepæler i innføringsprosjektet

De viktigste aktivitetene som berører bankene i innføringsprosjektet vil være:

  • Tekniske spesifikasjoner vil etter planen være tilgjengelige fra slutten av november 2006. Norges Bank legger opp til å ha løpende dialog med bankene frem mot dette, og vil kunne utveksle overordnede spesifikasjoner slik at dere kan starte forberedelsene før alle detaljspesifikasjonene er på plass.
  • Grensesnittsutviklingen hos bankene vil gjøres fra de tekniske spesifikasjonene er tilgjengelige og frem til midten av mai 2007. Denne aktiviteten omfatter også enhetstesting av grensesnittene.
  • Integrasjonstestingen skal etter planen gjennomføres fra 14. mai til 22. juni 2007. Det vil her være fokus på teknisk testing av grensesnittene mellom banker og det nye RTGS systemet.
  • Akseptansetestingen vil skje fra september til 14. desember 2007. Norges Bank legger blant annet opp til en pilottest i dette tidsrommet.
  • Prosjektplanen omfatter også opplæring av brukere i september og oktober 2007.
  • Produksjonsstarten for det nye oppgjørssystemet vil etter planen være 1. februar 2008.

Norges Bank vil informere bankene nærmere når ytterligere avklaringer er gjort. Vi er også positive til å informere bankene om det nye systemet i konferanser og banksamlinger der dette kan være et relevant tema.

Vi ber at den enkelte bank oppnevner en kontaktperson i banken som kan være hovedkontakten for Norges Bank i forbindelse med innføringsprosjektet. Dersom det anses hensiktsmessig kan banken oppnevne er kontakt for funksjonelle forhold, og en kontakt for tekniske forhold. Kontaktpersonene bes meddelt per e-post til gro.medlien@norges-bank.no.

Med hilsen

Kjetil Watne

Gunnar Hauge

Kopi til: Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen og Bankenes referansegruppe

Publisert 1. juni 2006 08:08