Norges Bank

Brev

Høring - informasjon om forslag til direktiv om betalingstjenester

Norges Banks brev av 16. februar 2006 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 13.01.2006.

Det er gjort mange endringer i direktivforslaget i forhold til den versjonen som tidligere ble kommentert av oss. Noe av det som ble pekt på i departementets høringsuttalelse til Kommisjonen i januar 2005, er det tatt hensyn til. I direktivforslaget er imidlertid spørsmålet om float fortsatt ikke særskilt omtalt. Leses paragrafene 60, 61, 64 og 65 i sammenheng, synes vi det er naturlig å trekke den konklusjon at Norge kan opprettholde sitt "null-float" regime. Vi vil likevel be departementet vurdere om det er nødvendig å få dette nærmere klarlagt.

Bortsett fra dette synes vi det er vanskelig å velge ut forhold som det er viktig å trekke frem fra norsk side på dette stadium i prosessen.

Blir direktivutkastet vedtatt slik det nå foreligger, vil det kreve endringer i flere eksisterende lover.


Med hilsen

Grete Øwre

Harald Haare

Publisert 16. februar 2006 10:23