Norges Bank

Brev

Behandling av garantier og kredittderivater ved beregning av kapitaldekning og store engasjementer

Norges Banks brev av 13. januar 2006 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 24.11.2005, vedlagt Kredittilsynets høringsnotat om ovennevnte.

Norges Bank er positiv til regelendringer som kan gi bedre muligheter for styring av kredittrisiko i finansinstitusjonene. Klare regler for bruk av kredittderivater og garantier kan også bidra til å utvikle markedene for kredittderivater og det underliggende obligasjonsmarkedet. Det er positivt at forslaget i stor grad søker å nærme seg kravene i det nye kapitaldekningsregelverket. Likeartet implementering av kapitaldekningsregelverket vil være viktig for å skape like konkurransevilkår i EØS-området.

Nedenfor følger enkelte spesifikke merknader.

§4-4. Ved beregning av nettoposisjon synes det tilstrekkelig å kreve at derivatene skal være av samme slag, jf forskriftens andre ledd. Hvis det gis anledning til å beregne nettoposisjon på tvers av type derivat vil det trolig, uten særlig økning i risiko, bidra til en mer effektiv bruk av kredittsikringsinstrumentene.

§4-5 a. I kapitaldekningsdirektivet anses posisjonene som fullt ut motgående når verdien av de to posisjonene alltid beveger seg i motsatt retning og i hovedsak i samme omfang. Dette er noe mindre bastant enn høringsforslagets krav om full likhet, som kan være vanskelig å praktisere fullt ut på en effektiv måte.

§4-5 b. I høringsforslaget fremgår det at kapitalkravet for spesifikk risiko ved delvis motgående posisjoner settes til 80 prosent av kravet for den siden av posisjonen med det høyeste kapitalkravet, mens kapitalkravet for den andre siden settes lik null. Tilsvarende tekst i kapitaldekningsdirektivet har følgende formulering:

"An 80% offset will be applied when the value of two legs always move in the opposite direction and where there is an exact match in terms of the reference obligation, the maturity of both the reference obligation and the credit derivative, and the currency of the underlying exposure. In addition, key features of the credit derivative contract should not cause the price movement of the credit derivative to materially deviate from the price movements of the cash position. To the extent that the transaction transfers risk, an 80% specific risk offset will be applied to the side of the transaction with the higher capital charge, while the specific risk requirements on the other side shall be zero."

Det kan ut i fra sitatet ovenfor være behov for å undersøke nærmere om direktivet fastsetter at kapitalkravet skal reduseres med 80 prosent, og dermed settes lik 20 prosent av kravet for den siden av posisjonen med det høyeste kapitalkravet, mens kapitalkravet for den andre siden settes lik null.

Det fremgår av forskriftsutkastet at nettoposisjon ved avvikende løpetid og valuta beregnes forskjellig avhengig av om posisjonene er i bank- eller handelsporteføljen. Dette kan gi uønskede arbitrasjemuligheter mellom bank- og handelsporteføljen. Det fremgår ikke av høringsnotatet hvorfor effekten av valuta og/eller løpetid i forhold til beregning av nettoposisjon behandles ulikt.


Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Sindre Weme

Publisert 13. januar 2006 10:48