Norges Bank

Brev

Høring - om endringer i forskrifter om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak, samt for forsikringsselskap

Norges Banks brev av 22. desember 2005 til Finansdepartementet

Vi viser til Deres brev om ovennevnte av 11. november 2005.

Banker og finansieringsforetak er underlagt strengere kontroll og tilsyn enn foretak i de fleste andre næringer. Av hensyn til bankstatistikken (ORBOF) og kontrollformål er det viktig at banker og finansieringsforetaks regnskaper utarbeides etter standardiserte oppstillingsplaner. Norges Bank støtter derfor forslaget fra Kredittilsynet om at det inntas et særskilt krav i årsregnskapsforskriften om at presentasjonsvalutaen skal være norske kroner, og forslaget om at egenbeholdning av aksjer fortsatt skal vises spesifikt i balanseoppstillingen.

Filialer av utenlandske finansinstitusjoner har en betydelig andel av det norske finansmarkedet. Behovet for jevnlig overvåkning av alle viktige aktører i det norske finansmarkedet tilsier at årsregnskapsforskriften også bør gjelde for filialer av utenlandske finansinstitusjoner. Norges Bank støtter derfor Kredittilsynets forslag om at årsregnskapsforskriftene gjøres gjeldende for filialer av utenlandske finansinstitusjoner, herunder krav til delårsregnskap.

Norges Bank støtter også de øvrige forslagene fra Kredittilsynet om endringer i årsregnskapsforskriften for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike og Kredittilsynets forslag til endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper.


Med hilsen

Sindre Weme

Bjørne Syversten


Publisert 22. desember 2005 12:48