Norges Bank

Brev

Fastsettelse av ny grunnlagsrente ved beregning av premier og avsetninger i pensjonsinnretninger

Norges Banks brev av 21. oktober 2005 til Kredittilsynet

Vi viser til Kredittilsynets brev av 20.09.05.

Norges Banks generelle inntrykk er at høringsnotatet er gjennomarbeidet og grundig, og at Kredittilsynets vurderinger framstår som utfyllende og fornuftige.

Fra og med 1. januar 2004 ble den maksimale grunnlagsrenten satt til 3 prosent i kollektiv pensjonsforsikring. I henhold til forskrift av 15. september 1997 nr 1005 om premier og forsikringsfond i livsforsikring § 2 skal Kredittilsynet fastsette en lavere grunnlagsrente i livsforsikring enn 3 prosent, dersom 60 prosent av effektiv rente på langsiktige statsobligasjoner utgjør mindre enn 3 prosent. I lys av fallet i de langsiktige obligasjonsrentene det siste året drøfter Kredittilsynet i høringsnotatet om grunnlagsrenten bør settes til 2,5 eller 2,75 prosent. I valget mellom disse to alternativene legger Norges Bank vekt på følgende forhold:

  1. I EUs livsforsikringsdirektiv kreves det ikke at grunnlagsrenten gjøres gjeldende for nye innbetalinger på eksisterende kontrakter. I Norge vil reduksjonen i grunnlagsrenten også gjelde ny opptjening på eksisterende kontrakter innen kollektiv rente- og pensjonsforsikring. Det medfører en betydelig kortere innfasing av redusert grunnlagsrente i kontraktsbestanden.
  2. I Norge har livsforsikringsselskaper og pensjonskasser minstekrav til ansvarlig kapital i tillegg til solvensmarginkrav. Dette gir mindre behov for å foreta raske tilpasninger i grunnlagsrenten ved endringer i statsobligasjonsrentene.
  3. I Norge benyttes det kortere løpetid på de statsobligasjonene som danner referansen for grunnlagsrenten enn i en rekke andre land. Større variasjoner i renten på obligasjoner med kortere løpetider tilsier at en i Norge vurderer statsobligasjonsrenten over en noe lengre periode før en endrer grunnlagsrenten.

Norges Bank mener at grunnlagsrenten ut i fra de ovenstående forhold bør reduseres gradvis, og foreslår at grunnlagsrenten i denne omgang reduseres til 2,75 prosent.


Med hilsen

Birger Vikøren

Sindre Weme


 

Publisert 21. oktober 2005 08:19