Norges Bank

Brev

Høring - utkast til lovregulering av utlevering av kundeopplysninger i konsern, mv.

Norges Banks brev av 14. juni 2005 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 14. mars 2005 vedlagt Kredittilsynets forslag til ny § 2-17 i finansieringsvirksomhetsloven om utlevering av kundeopplysninger mellom selskaper i samme konsern.

Forslaget søker å avklare forholdet til gjeldende taushetspliktbestemmelser og personalopplysnings-loven og tar utgangspunkt i Banklovkommisjonens forslag, som var på høring i 2001, jf. NOU 2001:23 kapittel 10 Behandling av kundeopplysninger med utkast til § 13-8.

I vår høringsuttalelse av 10. oktober 2001 støttet vi Banklovkommisjonens flertall med bakgrunn i blant annet hensynet til konsernenes effektive drift, mulighet for å realisere kostnads- og inntektssynergier og at forslaget vil kunne gi bedre beslutningsgrunnlag og oversikt over kundens samlede engasjement i konsernet. Vi understreket samtidig viktigheten av å foreta en interesseavveining mellom behovet for konsernintern utlevering og kundenes behov for konfidensialitet.

Norges Bank finner å kunne støtte innrettingen av det foreliggende høringsforslaget med bakgrunn i de samme hensynene vi anførte i vår høringsuttalelse i 2001. Forslaget synes å ivareta intensjonen bak lovforslaget på en hensiktsmessig måte. Vi ser det som særlig viktig at lovutkastets § 2-17 sjette ledd om utlevering for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- eller rapporteringskrav som er fastsatt i lov eller i medhold av lov eller som er begrunnet i soliditetsmessige forhold, ikke blir svekket. Det bør overveies å presisere uttrykkelig i bestemmelsen at reservasjonsretten etter femte ledd ikke gjelder i forhold til sjette ledd. Det kan også spørres om kundens reservasjonsrett bør gjelde i forhold til "registeropplysninger" etter tredje ledd. Registeropplysninger er i høringsnotatet brukt som en samlebetegnelse for nøytrale personopplysninger (navn, fødselsdato, adresser), opplysninger om hvilken type tjeneste og produkt kunden har avtale om og med hvilke selskap i konsernet. Ut fra Norges Banks ansvars- og kompetanseområde har vi ellers ikke funnet det hensiktsmessig å gå nærmere inn på detaljene og de juridiske elementene i forslaget, herunder de skjønnsmessige kriteriene for utlevering av andre kundeopplysninger enn "registeropplysninger". Norges Bank har for øvrig ingen merknader til utkast til ny § 2-17.

 

Med hilsen

Sindre Weme (e.f.)

Kari OlsenPublisert 14. juni 2005 08:19