Norges Bank

Brev

Høring - obligasjoner med pant i utlånsportefølje - begrenset høring av revidert utkast til forskrifter

Norges Banks brev av 27. april 2005 til Finansdepartementet

Vi viser til Deres brev av 21. mars 2005.

For generelle kommentarer viser vi til vårt høringssvar av 8. mars 2004. Nedenfor adresseres noen av de problemstillinger det pekes eksplisitt på i det reviderte utkastet til forskrift.

§ 3 Norges Bank slutter seg til at Kredittforetaket skal etablere rutiner for misligholdte lån. Slike lån kan telle med i verdiberegningen av porteføljepantet i den utstrekning lånet, inkludert de av kredittforetaket estimerte realisasjonskostnader, ligger innenfor 80 prosent av den pantsatte eiendommens markedsverdi, jf § 10.

§ 4 Norges Bank slutter seg til Norske Pensjonskassers Forening (NPF) i at det vil være mer hensiktsmessig å kreve at kredittforetaket etablerer modeller som illustrerer effekten på differansen mellom nåverdi av utlån og nåverdien av innlån ved ulike rente scenarier. Dette må ses i sammenheng med at Kredittforetaket ikke skal påta seg større renterisiko enn det som til enhver tid er forsvarlig.

§ 9 Norges Bank er av den oppfatning at regulering av det innbyrdes forholdet mellom obligasjonseierne og derivatmotpartene som panthavere, utover foreliggende forslag, ikke bør forskriftsreguleres, men avtales fritt mellom partene.

Norges Bank slutter seg til forskriftsforslaget om en maksimumsgrense på 10 prosent for derivatmotparter. Vi er enige med Finansdepartementet i at dette er forsvarlig gitt de krav som stilles til derivatmotparter i § 7.

§ 16 1. ledd synes etter Norges Banks skjønn allerede tilstrekkelig ivaretatt i § 15.Med hilsen

Sindre Weme

Jon BergundhaugenPublisert 27. april 2005 09:31