Norges Bank

Brev

Høring - Nye børsregler om opptak av aksjer og obligasjoner samt løpende forpliktelser for utstedere

Norges Banks brev av 10. mars 2005 til Oslo Børs

Vi viser til brev fra Oslo Børs av 17. januar samt tilhørende høringsdokumenter, der børsen ber om merknader til de foreslåtte endringene i børsreglene.

Norges Bank stiller seg generelt positivt til forslaget.

Problemer knyttet til eierstyring og selskapsledelse har hatt høy aktualitet i de senere år, både i Norge og internasjonalt. Norges Bank er derfor spesielt positiv til forslaget om at alle selskap som noteres på Oslo Børs skal gjøre rede for sine prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Kravet til oppfyllelse i forhold til relevante standarder bør praktiseres like strengt ved opptak som i den årlige rapporteringen.

Børsen foreslår å innføre minstepriser per aksje, både ved notering og i den løpende markedsverdien, og begrunner det med at de prosentvise kursutslagene blir urimelig store når prisen er tilstrekkelig lav. Dette problemet kan reduseres dersom aksjens "tick size" senkes tilstrekkelig i forhold til markedsprisen. Hvis en likevel velger en minstepris, bør formuleringen "over en seks måneders periode" klargjøres (forslagets pkt. 2.6, "løpende forpliktelser").Med hilsen

Birger Vikøren

Jon Bergundhaugen


 

Publisert 10. mars 2005 14:13