Norges Bank

Brev

Endringer i Norges Banks depotstruktur - høring

Norges Banks brev av 10. desember 2004 til Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen

Norges Bank har de senere årene vurdert depotstrukturen og sin rolle i kontantforsyningen, sist i forbindelse med endringene i vilkårene for bankenes innskudd og uttak av kontanter i sentralbanken. I høringsrunden forut for disse endringene anmodet bankforeningene i et felles brev av 12.12.03 om at Norges Bank arbeider aktivt for en depotmodell som i Danmark der sentralbanken gir rente på beholdninger som bankene selv eier og oppbevarer. Også andre nordiske land har tilsvarende depotmodeller. Norges Bank ønsker, blant annet ut fra endringer i risikobildet, å gjennomføre en noe raskere tilpasning i depotstrukturen enn opprinnelig planlagt.

Norges Bank har besluttet under visse forutsetninger å tilby rente på kontantbeholdninger som bankene eier og som oppbevares i depoter bankene selv har ansvar for. Slike depoter kan driftes av bankene selv eller av andre aktører (NOKAS, Securitas mv.). For at kontantene skal være rentebærende må de generelle vilkårene for innskudd og uttak være tilfredsstilt. I tillegg vil Norges Bank måtte utarbeide regler og krav knyttet til blant annet innsyn og kontroll samt sikre at ordningen ikke er i konflikt med konkurranserettslige regler og statsstøtteregler.

Norges Bank legger til grunn at slike private depoter vil bli etablert der bankene har behov for omfordeling, mellomlagring og behandling av kontanter. Med en slik ordning kan sentralbankens forsyningsplikt strengt tatt ivaretas med bare ett sentralbankdepot1. Norges Bank har imidlertid kommet til at det bør være sentralbankdepoter i alle landsdeler. Dette kan blant annet begrunnes ut fra hensynet til sikkerhet og logistikk som tilsier en viss spredning av beredskapsbeholdninger. I tillegg vil noen flere depoter begrense transportene av slitte sedler.

På denne bakgrunn legger Norges Bank opp til å opprettholde sentralbankdepoter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, mens sentralbankdepotene i Bodø, Kristiansand, Larvik og Lillehammer avvikles. Norges Bank vil fatte endelig vedtak om depotstrukturen etter at bankforeningene har fremmet sine synspunkter. Høringsfristen settes til 21. januar 2005.

Det er ønskelig at den nye depotstrukturen etableres så snart som mulig etter at endelig vedtak er fattet. Ut fra at både Norges Bank, bankene og øvrige aktører på forhånd må gjøre nødvendige tilpasninger, tas det sikte på at alle endringer er på plass i løpet av 2. halvår 2005.

Som nevnt i vårt brev av 31.3.04 til bankforeningene, har det vært arbeidet med å finne fram til en alternativ løsning for forsyning av kontanter i Finnmark. Arbeidet har vært gjort i dialog med bankene i fylket. På bakgrunn av den løsning som ser ut til å bli valgt i lys av de nye reglene for innskudd og uttak av kontanter som iverksettes fra årsskiftet, finner vi ikke grunnlag for å opprettholde driften av sentralbankdepotene i Finnmark. Det er derfor besluttet at depotet i Vardø vil bli avviklet 31.12.2004 og at depotet i Hammerfest avvikles i løpet av første kvartal 2005.

Fotnoter

1I Danmark og Sverige er det lagt opp til henholdsvis ett og to sentralbankdepoter.Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Trond Eklund

Kontaktpersoner: Fagdirektør Trond Eklund, tlf. 22 31 63 01
Ass. direktør Leif Veggum, tlf. 22 31 62 93

Publisert 10. desember 2004 15:53