Norges Bank

Brev

Høring - begrenset revisjon av verdipapirloven mv. - implementering av EUs markedsmisbruksdirektiv

Norges Banks brev av 30. april 2004 til Finansdepartementet

Det vises til Finansdepartementets brev av 3. mars 2004, vedlagt Kredittilsynets høringsnotat vedrørende ovennevnte.

EUs markedsmisbruksdirektiv og dets utfyllende bestemmelser foreslås gjennomført i verdipapirhandelloven, børsloven og børsforskriften. I tillegg legges det til grunn at det fastsettes en forskrift med utfyllende regler til verdipapirhandelloven kapittel 2. Høringen omfatter bare forslag til lovendringer.

Norges Bank ser positivt på introduksjonen av regelverk som kan bidra til å sikre tilliten og integriteten til verdipapirmarkedene i EØS-området. Verdipapirmarkedene er et viktig substitutt til bankene i kapitalallokeringen. Viktige forutsetninger for velfungerende verdipapirmarkeder er blant annet åpenhet og god ekstern informasjon, som sikrer aktørenes tillit. Norges Bank har for øvrig ikke vurdert detaljene i lovendringsforslagene.

I høringsnotatet er det lagt vekt på hensynet til norsk rettstradisjon. Norges Bank ser det som viktig at norske aktører kan delta i markedet under konkurranseforhold som tilsvarer det som er vanlig i andre land, og legger til grunn at en mest mulig ensartet implementering av direktivet i EØS-området kan bidra til å sikre dette. Dette kan tilsi en noe mer bokstavtro implementering av direktivet enn det legges opp til i høringsforslaget.Med hilsen

Arild Lund (e.f.)

Sindre Weme

Publisert 30. april 2004 11:13