Norges Bank

Brev

Høring - Norges Banks regelverk for innlevering av fargede sedler

Norges Banks brev av 20. januar 2004 til Sparebankforeningen, Banknæringens hovedorganisasjon, Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon og Økokrim

  1. Høringen gjelder reviderte regler for bankers og publikums innlevering av fargede sedler til Norges Bank. Utkastet til reviderte regler med utfyllende kommentarer er inntatt i pkt. 5. Høringsfristen er 11. mars 2004.
  2. Bakgrunn.
   I flere år har bankene og verditransportørene benyttet fargeampuller som et tiltak for å hindre ran og tyveri. Fargeampuller legges i minibank-kassetter, transportkofferter og seddeloppbevarere av forskjellige typer. Når disse blir utsatt for ran eller innbrudd, vil fargeampullene utløses og farge sedlene. Hensikten er at sedler som har vært stjålet skal bli merket, slik at gjerningsmannen skal få problemer med å kunne bruke de stjålne sedlene. Ifølge regelverket som gjelder innlevering av kontanter fra bankene til Norges Bank skal slike fargede sedler leveres separat, med en forklaring på hva som er skjedd. Dersom politiet har vært involvert i saken skal det vedlegges en forklaring fra politiet. Erfaringer viser at reglene ikke praktiseres fullt ut, og det forekommer at fargede sedler blir innlevert sammen med andre sedler i ordinære innleveringer fra bankene. Norges Bank ønsker derfor å presisere regelverket og å skjerpe inn praksis, med utgangspunkt i eksisterende regler og den undersøkelses- og rapporteringsplikt som hvitvaskingsloven av 01.01.2004 pålegger ulike aktører i kontanthåndteringen.

Dette innebærer bl.a.. at det ved innlevering av fargede sedler til Norges Bank er hovedregelen at det kreves at innleverende bank har rapportert forekomsten til ØKOKRIM etter hvitvaskings-reglene, og avventer endelig tilbakemelding etter denne prosedyren. Unntak vil være tilfeller hvor politiet er knyttet til etterforskning av ransforsøk, eller uhell fra bank eller transportør med utløsning av fargeampuller.

De øvrige nordiske land har noe ulike regler om innlevering av fargede sedler. Finland bygger på regler fastsatt av The European Centralbank (ECB) 20.03.03. Iht. disse skal de nasjonale sentralbankene ved mistanke om straffbare forhold holde tilbake og overlevere til politiet eurosedler som er skadde. Dersom politiet ikke treffer annen beslutning, skal sedlene leveres tilbake til besitteren og innløses. Danmark krever en redegjørelse for hvordan bank eller kunde kom i besittelse av de fargede sedlene. Dersom det overfor sentralbanken ikke kan godtgjøres at sedlene ikke stammer fra ran el., nektes innløsning. I Sverige viser sentralbanken til at man ikke ønsker å risikere å begå heleri ved innløsning av fargede sedler. Sveriges Riksbank vurderer således i hvert enkelt tilfelle om sedlene med hensikt er farget, dvs. av beskyttelsesfarge mot ran eller innbrudd. Utgangspunktet er at fargede sedler ikke innløses.

  1. Forholdet til andre regler om ødelagte sedler.
   Forslaget vil ikke innebære noen utvidelse eller endringer i forskriften av 26.08.1992 om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynt, men vil gjelde i tillegg til denne. Innholdet i det reviderte regelverket går ut på å gjennomføre gjeldende lovregler om hvitvasking og er hjemlet gjennom disse. Sentralbanken vil ikke ha noen selvstendig kompetanse til å vurdere om innløsning skal gjennomføres for de innleverte sedlene. Det foretas således ikke noen vurdering av om innleverte fargede sedler er tvungne betalingsmidler.

Dersom de fargede sedlene også blir gjenstand for fysiske forandringer som beskjæring el., vil i tillegg § 2 i forskriften av 26.08.1992 om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynt gjelde i tillegg til reglene om innlevering av fargede sedler. Norges Bank legger til grunn at eventuell klage over bankens beslutninger iht. regelverket vil kunne påklages etter reglene i forvaltningsloven kapitel VI.

  1. Nærmere om regelverk og praksis for innlevering av fargede sedler til Norges Bank.
   Det sentrale spørsmålet ved innløsning av fargede sedler er om vedkommende som besitter de fargede sedlene er rette eier. Når en seddel er farget, er det grunn til mistanke om at seddelen har tilknytning til en straffbar handling, og at den som leverer seddelen ikke er rette eier. Det samme gjelder dersom en seddel har avklippede kanter eller bærer preg av forsøk på kjemisk rensing (disse behandles i det følgende på samme måte som fargede sedler). I slike tilfeller skal hvitvaskingslovens regler om tiltak mot hvitvasking av penger følges. Dette betyr at når det kommer inn fargede sedler til et finansforetak, skal finansforetakets ansatte gjøre nærmere undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Dersom mistanken ikke avkreftes, skal alle opplysninger oversendes ØKOKRIM og transaksjonen skal ikke gjennomføres før ØKOKRIM er varslet.

Hvitvaskingslovens regler gjelder også for Norges Bank. Norges Bank veksler inn slike sedler såfremt ihendehaveren må antas å være rette eier, etter at saken har vært vurdert i henhold til hvitvaskingsreglene. Dersom ihendehaveren ikke kan eller vil oppgi de nødvendige opplysningene, jfr. pkt. 2.1 og 2.2 kan innveksling ikke skje.

Norges Bank mottar sedler gjennom to kanaler, banker og publikum. I all hovedsak kommer innleveringene fra bankene. Slike innleveringer kommer til sentralbankens depoter, og håndteres av depotforvalterne. Norges Bank mottar i tillegg sedler direkte fra publikum når det gjelder innløsning av utgåtte eller sterkt skadde sedler. Dette skjer i Norges Banks lokaler i Oslo. Ved slike innleveringer vil banken følge den prosedyre som følger av hvitvaskingsloven.

 1. Utkast til regelverk med innledende kommentarer
  1. Bankenes innlevering til Norges Bank
   Bankene skal levere fargede sedler separat. Norges Bank vil ikke motta fargede sedler eller sedler som er defekt på en slik måte at de kan antas å stamme fra et kriminelt forhold uten at det foreligger dokumentasjon fra innleverende bank som redegjør og fjerner mistanke. Innleveres slike sedler uten relevant dokumentasjon, betyr det at innleverende bank ikke har oppfylt sin plikt i henhold til ovennevnte regler, og Norges Bank vil ikke motta sedlene.

   Følgende regler vil gjelde:

   1.1 Fargede sedler, eller sedler som har avklippede kanter eller bærer preg av forsøk på kjemisk rensing, skal leveres inn separat. Blandede innleveringer vil bli avvist.

   1.2 Ved innlevering av sedler nevnt i pkt. 1.1 skal det være vedlagt en forklaring som nevnt under.

   a) Bekreftelse fra politiet som viser at det er gjort undersøkelser og rapportering i samsvar med hvitvaskingslovens regler, og at det ikke er fremkommet nærmere opplysninger og politiet avstår fra å kreve sedlene utlevert som ledd i etterforskning i straffesak.

   b) Sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport, skal leveres med en rapport på hva som er skjedd. Rapporten skal være bekreftet av innleverende bank.

   1.3 Innleverte sedler som oppfyller ovennevnte krav vil bli mottatt av Norges Bank og godskrevet innleverende banks konto. Innleveringer som nevnt under 1.2 a) er ikke gjenstand for gebyr fra Norges Bank. Ved innleveringer som nevnt under 1.2 b) må innlevende bank dekke kostnader knyttet til ekspedisjon, behandlingstid og erstatning for nye sedler, f.t. kr. 5.000,- pr. sak. Ekstra arbeidskrevende innleveringer vil bli belastet spesielt.

  2. Publikums innlevering til Norges Bank.
   Dersom det blir innlevert fargede sedler eller sedler med avklippede kanter eller som bærer preg av forsøk på kjemisk rensing, vil Norges Bank iverksette undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanken, eventuelt varsle ØKOKRIM. Varselet vil inneholde opplysninger om:

2.1 Innleverende kundes navn og adresse samt bekreftelse på godkjent legitimasjon.

2.2 Kundens forklaring på sedlenes utseende og hvordan kunden har mottatt sedlene.

Dersom det etter rapportering og tilbakemelding etter hvitvaskingsloven ikke fremkommer nærmere opplysninger eller politiet avstår fra å kreve sedlene utlevert som ledd i etterforsking i straffesak, vil Norges Bank legge til grunn at den som innleverte de fargede sedlene er rette eier og foreta innløsning.

Nærmere opplysninger kan gis av Sylvi Aspehaug, tlf. 22 31 66 37, eller Andreas Sand, tlf. 22 31 60 07.

Med hilsen

Trond Eklund

Sylvi Aspehaug

Publisert 20. januar 2004 09:15