Norges Bank

Brev

Høring - utkast til forskrift om fripoliseregister

Norges Banks brev av 13. januar 2004 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 19. november 2003 vedlagt rapport med utkast til forskrift om fripoliseregister.

Norges Bank ønsker ikke å ta stilling til om det er behov for et sentralt fripoliseregister. Vi antar at blant annet finansnæringen selv og lønnstakernes interesseorganisasjoner er nærmere til å vurdere dette. Det bør legges vekt på å foreta en avveiing mellom nytten og kostnadene ved å opprette et slikt register.

Formålet med registeret skal være å øke oversiktligheten og lette tilgangen til informasjon om pensjonsrettigheter, samt gi grunnlag for utarbeiding av statistikk og annet forskningsarbeid. Ut fra arbeidsgruppens vurderinger kan det synes som om nytten av et slikt register er begrenset. Arbeidsgruppen peker blant annet på at fripoliser kun utgjør en mindre andel av befolkningens pensjonsrettigheter, og at det allerede foreligger krav til hvordan fripoliseinnehavere skal informeres om sine pensjonsrettigheter gjennom den årlige kontoutskriften. På den annen side kan det ikke utelukkes at registret vil kunne bidra til noe mer oversiktlighet og gjøre informasjonen lettere tilgjengelig, blant annet for statistikkformål, ved at den samles på ett sted.

Gitt at registeret besluttes opprettet, bør det vurderes om det vil kunne utnyttes mer kostnadseffektivt, for eksempel ved at registeret overtar pensjonsinnretningenes rapportering til forsikringskundene. Dette kan være rasjonelt i forhold til rapportering fra det enkelte selskap, jf. sentralisering av verdipapirinnehav. I tillegg kan samordnet rapportering gi muligheter for å standardisere informasjonen, noe som kan bidra til å gjøre den lettere tilgjengelig og enklere å forstå.

Det bør videre vurderes om det vil være mer kostnadseffektivt å opprette fripoliseregisteret i tilknytning til et etablert register. Ved å samordne registrenes organisatoriske og teknologiske ressurser vil man kunne utnytte mulige synergieffekter. Det er i dag flere registre som kan vurderes i den forbindelse, for eksempel VPS og Brønnøysundregistrene.

Dersom fripoliseregisteret etableres, bør offentlige pensjonsordninger inkluderes. I tillegg bør det på sikt vurderes å bygge ut registeret til å omfatte all tjenestepensjon.Med hilsen

Arild Lund (e.f.)

Sindre Weme

Publisert 13. januar 2004 15:16