Norges Bank

Brev

Skisse til illustrasjon av sentralbankoppgaver og myndighetsutøvelse / forvaltningsdelen ved utskilling til egne selskaper etter sentralbl. § 8 a mht. sedler og mynt

Oppgave Ren forretningsvirksomhet Sentralbankoppgave i vid forstand Myndighetsutøvelse/forvaltningsdelen
Produksjon Sedler og mynt for eksport Egne sedler og mynt Beslutte, bestille, kontrollere
Utstedelse
  Bestemme pålyd. og utforming, sette i omløp Bestemme pålyd. og utforming, fastsette kriterier og prosedyrer for å sette i omløp,
kontroll
Forsyning
Sirkulasjon mellom banker og kunder (avtalte tjenester mv) Sørge for at sedler og mynt i tilstrekkelig grad er tilgjengelig i samfunnet Påse at det fins tilfredsstillende systemer som sikrer at sedler og mynt er tilgjengelig i samfunnet
Destruksjon       Motta for destruksjon, destruere sedler (og mynt) som ikke holder minstekrav (herunder ekthetskontroll), godskrive eller levere ut gode sedler (og mynt) Påse at det fins tilfredsstillende systemer, fastsette spesifikasjoner, kontroll
Innløsning
  Sørge for innløsning av sedler og mynt som er trukket tilbake Påse at det fins tilfredsstillende systemer, kontroll
Innskudd/uttak banker   Motta og utlevere kontanter for kontoføring i Norges Bank Ansvarlig for inn- og utgang av konto, fastsette kontovilkår og regler for inn-/utlevering
Publisert 27. februar 2001 10:38