Norges Bank

Kronikk

Barns rettigheter – et viktig tema for investorer

Kronikk 16. mai 2008 av Anne Kvam, leder for eierskapsutøvelsen i NBIM som forvalter Statens pensjonsfond – Utland.

Fra et etisk ståsted er det knapt noen saker som bør prioriteres høyere enn kampen mot barnearbeid og krenkelser av barns rettigheter. Men kampen mot barnearbeid er også viktig sett fra en investors perspektiv.

Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter aksjer i mer enn 7 000 børsnoterte selskaper over hele verden. Formålet med å utøve aktivt eierskap i Statens pensjonsfond – Utland (SPU – tidligere oljefondet) er å sikre den langsiktige finansielle avkastningen i fondet. Eierskapet utøves i tråd med internasjonale standarder for eierstyring og selskapsledelse. NBIM har valgt barns rettigheter og barnearbeid som et av sine satsningsområder i arbeidet med eierskapsstyring og selskapskontakt

For å tydeliggjøre våre forventninger til selskaper når det gjelder bekjemping av barnearbeid og promotering av barns rettigheter, har vi utarbeidet ”NBIM Investor Expectations on Children’s Rights”. Dokumentet er rettet mot selskaper som opererer i bransjer og land med høy risiko for barnearbeid, som for eksempel gruveindustrien i Sør-Amerika, landbrukssektoren i India og kakaoplantasjer i Vest Afrika.

Investerer i fremtiden
Forretningsvirksomhet som skader barns rettigheter og helse, skader også markedssystemet ved at det utfordrer dets legitimitet. Hvordan et selskapsstyre og en selskapsledelse takler spørsmål knyttet til barnearbeid og barns rettigheter gir en god pekepinn på selskapets evne til å håndtere risiko, dets interne rutiner og dets vilje til å ta samfunnsansvar. Det er selskapstyrets klare ansvar å vurdere – og rapportere om – den økonomiske påvirkningen som sosiale spørsmål har på selskapets aktivitet og lønnsomhet.

For å kunne sikre barns rettigheter i selskaper som NBIM investerer i, er vi nødt til å være klare på våre grunnleggende forventninger overfor selskapene. Dette arbeidet starter i styrerommet. NBIM har de seneste årene styrket sin rolle som en aktiv eier, og stemte i 2007 på over 38 000 forslag i 4 200 selskaper. I tillegg er antallet direkte dialoger med selskapene økt.

Det er viktig for oss å oppnå en felles forståelse med selskapene hva angår den økonomiske betydningen av sosiale tema. Fra en investors ståsted vil dårlige utdanningsmuligheter og sviktende helseforhold bidra til et svakt og lite bærekraftig grunnlag for fremtidig produksjon og sysselsetting, samt bidra til mangel på sosial stabilitet i de berørte markedene. Dette vil kunne påvirke verdiutviklingen for en investor negativt, på både selskaps- og porteføljenivå.

Fokuserer på verstingene
Med eierinteresser i så mange selskaper er det nødvendig å styre våre ressurser mot bransjer og land med høy risiko for barnearbeid, og fokusere på de groveste bruddene på barns rettigheter. ”NBIM Investor Expectations on Children’s Rights” er derfor delt inn i hovedkategorier med tilhørende forutsetninger.

Å forhindre de groveste formene for barnearbeid, i tillegg til å sikre en minimums aldersgrense er det viktigste for NBIM. Selskapene har ansvar for å trygge arbeidsforholdene for barn, inkludert å unngå farlig og helseskadelig (fysisk og psykisk) arbeid. Den laveste tillatte alder for arbeid skal ikke være under aldersgrensen for skolepliktige barn, og normalt ikke under 15 år. For farlig arbeid må alderen være minimum 18 år. Ved systematiske og gjentatte brudd på menneskerettigheter kan selskap trekkes ut av fondet. Denne beslutningen gjøres av Finansdepartementet, etter anbefaling av Etikkrådet. 

Å fremme barns velferd og å etablere relevante styringsstrukturer er andre kategorier NBIM stiller forventninger til. Store multinasjonale selskaper må ta et medansvar sammen med andre aktører for å sikre grunnleggende rettigheter for barn som berøres av selskapets aktiviteter. Eksempler på slike rettigheter er rent drikkevann og trygge oppvekstsvilkår. Selskapene må også ha interne styringsstrukturer som støtter opp under realistiske strategier for håndteringen av barnearbeid og barns rettigheter. Det er viktig å understreke at disse målene best kan oppnås i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter, i tillegg til interesseorganisasjoner (NGO) og samfunnet for øvrig.

Arbeidet mot barnearbeid er et langt lerret å bleke, men fordelen for en investor som NBIM ar at vi nettopp har mulighetene til å ha et langsiktig perspektiv. Dette vet selskapene i vår portefølje. NBIM og Statens pensjonsfond – Utland vil derfor ha fokus på bekjempelse av barnearbeid i en årrekke fremover.

Publisert 16. mai 2008 09:30