Norges Bank

Kronikk

Barns rettigheter – et anliggende for investorer

Kronikk av Magdalena Kettis, PhD, Head of Social and Environmental Corporate Governance, Norges Bank Investment Management (NBIM)

Verdens internasjonale dag mot barnearbeid

I dag er verdens internasjonale dag mot barnearbeid. Vi ønsker å markere dette fordi 126 millioner barn i dag utfører farlig arbeid, ifølge ILO (The International Labour Organization). Mange av disse barna arbeider i leverandørkjeden til store multinasjonale selskaper der store institusjonelle investorer sitter som eiere. Dette kan ikke aksepteres. Selskaper får ofte høre at de kan være en del av problemet eller en del av løsningen, at de har et valg. Det samme gjelder investorer.

Hvorfor er barns rettigheter et anliggende for investorer?

Norges Bank Investment Management (NBIM) er ansvarlig for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland. Fondets markedsverdi pr. utgangen av mars 2009 var 2076 milliarder kroner. NBIMs utøvelse av aktivt eierskap har som mål å sikre fondets langsiktige avkastning og er basert på FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og for multinasjonale selskaper.  NBIM har valgt barns rettigheter og barnearbeid som et strategisk satsningsområde for eierskapsstyring og selskapskontakt.

NBIM mener at det finnes en rekke grunner til at barns rettigheter bør være av betydning fra en investors perspektiv. Dårlig utdannelse og helse for kommende generasjon av arbeidere og forbrukere vil gi et svakt og utilstrekkelig grunnlag for fremtidig produksjon og sysselsetting.  En del av et selskapsstyres ansvar er å vurdere økonomiske virkninger av sosiale problemstillinger, herunder spørsmål relatert til barnearbeid. Bedrifters manglende vilje til å ta samfunnsansvar kan være et tegn på svak bedriftsledelse, særlig når det gjelder risikohåndtering. Dårlig utøvelse av bedriftenes samfunnsansvar (CSR) innenfor en sektor eller et marked vil kunne påvirke sektorens eller markedets legitimitet og dermed øke selskapenes eksponering for risiko. Disse faktorene vil innvirke på bedriftens langsiktige verdi. De vil også kunne påvirke investorers investeringsavgjørelser og følgelig bedriftenes muligheter til å innhente kapital.

Dette understreker betydningen av velfungerende styringsstrukturer. Som investorer er det ikke vår rolle å detaljregulere hvordan et selskap organiserer sitt styre og ledelsesstruktur. NBIM mener imidlertid at dersom eventuelle CSR-retningslinjer skal kunne iverksettes og kontrolleres på en effektiv og riktig måte, må selskapet ha en transparent og velfungerende styringsstruktur. Denne strukturen bør omfatte deltagelse på styrenivå, risikostyring, prosedyrer for kontroll og overvåkning, samt interne rapporteringslinjer for oppnådde resultater. NBIM mener også at de mulige økonomiske konsekvensene av sosiale forhold bør integreres i et selskaps strategiske forretningsplanlegging. For noen selskaper vil det være relevant med kompetanse innenfor både menneskerettigheter og forretningsdrift representert på styrenivå.

NBIMs forventninger til investorer når det gjelder barns rettigheter

NBIM har utarbeidet dokumentet «NBIM Investor Expectations on Children’s Rights» der vi gjør rede for de forventningene en langsiktig investor som NBIM har til selskaper når det gjelder barns rettigheter og innsats for å forhindre barnearbeid.
Formålet med NBIM Investor Expectations er å sette en standard som selskaper forventes å leve opp til og som tjener som grunnlag for en konstruktiv dialog med porteføljeselskaper. NBIM Investor Expectations on Children’s Rights er rettet mot selskaper som er virksomme i bransjer og land med høy risiko for barnearbeid og vil følgelig ikke gjelde for alle de 8.000 selskapene som NBIM har investert i. Forventningene er basert på kriterier som omfatter forebyggende tiltak fra bedriftenes side, herunder relevante styringsstrukturer, når det gjelder de groveste formene for barnearbeid, overholdelse av minimumsalderen for arbeidstagere og fremming av barns rettigheter.

NBIM vil på årlig basis gjennomføre en systematisk analyse av i hvilken grad risikoutsatte selskaper innfrir våre forventninger,. Analysen blir offentliggjort i en statusrapport, ”Sector Compliance Report 2008”, og er kun basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Den første statusrapporten ble offentliggjort i mars 2009 og dekker 430 selskaper i fire sektorer: kakao, gruvedrift, stål og tekstilbransjen, og viser at antall selskaper som fokuserer på barns rettigheter og risikoen for barnearbeid i egen virksomhet eller leverandørkjede er liten. Veldig få selskaper rapporterte om kontinuerlig risikovurdering av egen virksomhet og leverandørkjeder, og overvåkningssystemer for forebygging av brudd på barns rettigheter var mer eller mindre fraværende innenfor alle sektorer. NBIM håper å kunne registrere vesentlige forbedringer innenfor alle sektorer innen neste år. Vi forventer også forbedret rapportering av oppnådde resultater – herunder mål og viktige resultatindikatorer – som gjenspeiler ikke bare bekymringene til kortsiktige investorer, men også bekymringene til langsiktige investorer som er interessert i en bedring i sosiale forhold som barns rettigheter og barnearbeid.

Kan aktivt eierskap gjøre en forskjell?

Målet med NBIMs aktive eierskap er å fremme langsiktig økonomisk avkastning gjennom tiltak som stemmegivning på generalforsamlinger, selskapskontakt og samarbeid med andre investorer. NBIM mener at aktiv eierskapsutøvelse som fokuserer på selskapenes håndtering av sosiale spørsmål fremmer et selskaps langsiktige verdi. Så langt har NBIM vært i kontakt med 130 selskaper vedrørende våre Expectations on Children’s Rights.  Flesteparten av disse er kontakt med enkeltselskaper og flere av disse har vært svært produktive  - vi ser positive endringer.

NBIM har også et produktivt sektorsamarbeid med fire multinasjonale selskaper med virksomhet innenfor frøproduksjon i India: Monsanto, Bayer, Syngenta og DuPont. Samarbeidsprosessen med disse selskapene har overbevist oss om at en sektortilnærming er en meget effektiv måte å håndtere spørsmålet om barnearbeid på. Dette er en modell som også kan benyttes i andre sektorer og et eksempel på best-practice som andre selskaper kan lære av. Prosessen med de fire selskapene begynte i 2008 med et rundebordsmøte i regi av NBIM. Dette møtet konkluderte med at samarbeid mot en felles tilnærming til barnearbeid innen frøproduksjonen ville være en ressurseffektiv måte for selskapene å takle problemet på. Videre ble det bestemt at selskapene skulle eie prosessen frem mot en policy og handlingsplan for barnearbeid i selskapenes leverandørkjede, og at NBIM skulle fungere som tilrettelegger i denne prosessen. Prosessen omfattet også en konsultasjonsrunde med interesseorganisasjoner med ekspertise på barnearbeid.

I en pressemelding fra CropLife International kunngjør de fire selskapene i dag at de har vedtatt en felles standard ”CropLife Position on Child Labour in the Seed Supply Chain” som redegjør for den fellesinnsatsen selskapene vil iverksette for å forby bruken av barnearbeid hos leverandører og andre samarbeidspartnere innen leverandørkjeden i frøsektoren. Dokumentet vil gjelde for medlemsselskaper i CropLife, en global bransjeorganisasjon som representerer planteforskningsindustrien. Dette felles framstøtet vil etter all sannsynlighet øke muligheten for å oppnå tilfredsstillende overvåkning av barnearbeidssituasjonen på grunnplanet.

NBIM forventer synlige forbedringer i selskapenes resultater fra år til år. Det vil imidlertid kunne ta tid før endringene blir vedvarende. Med tanke på Statens pensjonsfond – Utlands lange tidshorisont og størrelse er NBIM gjennom sine aktive eierskapsaktiviteter og eierstyringsmål i en god posisjon til å følge opp og bidra til varige løsninger.

Publisert 12. juni 2009 09:15