Norges Bank

Kronikk

Feil om Norges Banks budsjettprosess

Innlegg av sentralbanksjef Øystein Olsen i Finansavisen 27. april 2019

Finansavisen skaper i en artikkel 26. april et inntrykk av at Norges Banks hovedstyre feilinformerte representantskapet da budsjett for 2019 ble vedtatt. Det er galt.

Når representantskapet vedtar neste års budsjett for Norges Bank baseres det på flere forhold. Fjorårets budsjettvedtak og oppdaterte prognoser for regnskap inngår som en del av beslutningsgrunnlaget. Det er riktig som Finansavisen påpeker at endelig regnskapstall for 2018 viser et avvik fra prognosene på om lag 300 millioner kroner. Det skyldes imidlertid langt på vei kostnader som svinger med bevegelser i de globale finansmarkedene. Å skape et bilde av at dette er en «lønnsbom» faller på sin egen urimelighet.

Som representantskapet fikk opplyst tidligere i år skyldtes avviket i hovedsak to forhold: For det første ga det kraftige børsfallet i desember 2018 store utslag i avkastningsavhengige honorarer og prestasjonsbaserte lønninger i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). Dette ga en kostnadsreduksjon på om lag 200 millioner kroner. Dette er kostnader som i sin natur vil være usikre helt frem til årsskiftet. For det andre oppstod det avvik knyttet til IT-prosjekter som ble forskjøvet i tid.

Budsjett for 2019 ble besluttet i tråd med budsjettreglementet. Representantskapet har imidlertid tatt opp spørsmålet om hvordan beslutningsgrunnlaget kan forbedres for å fange opp endringer gjennom budsjettåret bedre. Her har vi en felles ambisjon om å sikre at prognosene er så oppdatert som mulig. Men det er misvisende å hevde at representantskapet ble feilinformert. Det er ikke mulig å forutse utviklingen i finansmarkedene. For et fond på størrelse med SPU vil selvsagt utslag av børssvingninger være spesielt store.

Norges Banks hovedstyre er opptatt av at Norges Banks løser sitt samfunnsoppdrag på en kostnadseffektiv og forsvarlig måte. Dette er en kontinuerlig prosess. Stortinget har nå sluttet seg til regjeringens forslag om at forvaltningen av SPU fortsatt skal forvaltes av Norges Bank. Her ligger det også en forventning om å utvikle organisasjonen videre. Det arbeidet er godt i gang.

Publisert 27. april 2019 10:00