Retningslinjer for utgivelse av sirkulasjonsmynt med spesialpreg

  1. Sirkulasjonsmynt med spesielt preg kan utgis for å markere viktige milepæler i landets pengehistorie.
  2. Sirkulasjonsmynt med spesielt preg kan videre utgis for å markere epoker eller begivenheter av stor betydning for landets utvikling for øvrig. Slike utgivelser bør gi prioritet til epoker eller begivenheter i landets historie etter 1814.
  3. Enkeltpersoner av kulturell, historisk eller nasjonal betydning for landet kan hedres med sirkulasjonsmynter med spesielt preg. Med unntak av Kongehuset må slike utgivelser gjelde en avdød.
  4. I særlige tilfelle kan jubileer knyttet til riksdekkende eller internasjonale organisasjoner og institusjoner med stor allmenn betydning markeres ved utgivelse av sirkulasjonsmynter med spesielt preg. Som hovedregel bør slike organisasjoner/institusjoner være minst 100 år.
  5. Antall utgivelser av sirkulasjonsmynter med spesielt preg i et enkelt år, bør vanligvis begrenses til én.
Publisert 25. mars 2008 16:55