Norges Bank

Rentebeslutning mai 2024

På møtet 2. mai 2024 besluttet komiteen å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent.

Styringsrenten holdes uendret på 4,5 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 2. mai å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil renten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Komiteens vurdering er at renten er høy nok til å få prisveksten ned til målet på 2 prosent innen rimelig tid. Pengepolitikken virker innstrammende, og det er lav vekst i norsk økonomi. Prisveksten avtar, men den er fortsatt klart over målet. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og høy lønnsvekst og en svakere krone bidrar til å holde prisveksten oppe. 

Siden forrige rapport har prisveksten vært litt lavere enn anslått. På den annen side er den økonomiske aktiviteten litt høyere enn ventet, og lønnsveksten kan se ut til å bli litt høyere enn anslått. Samtidig har renteforventningene ute økt, og kronen er noe svakere enn lagt til grunn. Frem mot det neste rentemøtet i juni vil komiteen få mer informasjon om den økonomiske utviklingen. Vi vil da legge frem nye prognoser. Informasjonen vi har fått så langt kan indikere at det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn vi tidligere så for oss.

Det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Skulle det bli nødvendig å heve renten igjen for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid, er komiteen beredt til å gjøre det. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller det blir utsikter til at prisveksten kommer raskere ned til målet, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i mars. 

 

  

Det ble ikke utarbeidet nye prognoser til dette møtet. Pengepolitisk rapport 2/24 publiseres sammen med rentebeslutningen 20. juni 2024.

 

Rentesatser gjeldende fra 6. mai 2024:

  • Styringsrente: 4,5 %
  • Døgnlånsrente: 5,5 %
  • Reserverente: 3,5 %

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. mai 2024 10:00

Styringsrenten holdes i ro

Sentralbanksjef Ida Wolden Baches innledning på pressekonferanse om rentebeslutningen 3. mai 2024.

Last ned presentasjonen (pdf)

Figur: Styringsrenten holdes uendret på 4,5 prosent

Komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent.

Norges Bank har fått i oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling.

I mars signaliserte vi at styringsrenten trolig ville bli liggende på 4,5 prosent en god stund fremover. Til dette møtet har vi ikke laget nye prognoser, men vi har vurdert ny informasjon opp mot anslagene fra mars. 

Figur: Prisveksten ute faller ikke like raskt

Prisveksten internasjonalt har avtatt mye siden toppen i 2022, men nedgangen har bremset opp den siste tiden. Prisene på tjenester stiger fortsatt raskt i mange land.

Sentralbankene ute har holdt rentene i ro de siste månedene. Markedsaktørenes forventninger til styringsrenten fremover har steget, og det ventes nå færre rentekutt fra de store sentralbankene i år enn det gjorde i mars.

Figur: Noe svakere krone

Forventningene om færre rentekutt i USA har gått sammen med en bred styrking av amerikanske dollar, også mot norske kroner. Vi er opptatt av kronekursen fordi den påvirker prisveksten og aktiviteten i norsk økonomi. En svakere krone gjør at varene vi kjøper fra utlandet blir dyrere. Samtidig vil mange eksportbedrifter få bedret lønnsomhet. Det kan gi høyere lønnsvekst, som igjen kan løfte prisveksten.

Figur: Veksten i norsk økonomi er lav

Norsk økonomi kjøler seg ned. Veksten er lav, og husholdningenes forbruk har falt så langt i år. I boligmarkedet er det store forskjeller mellom markedet for nye boliger og annenhåndsmarkedet. Mens det selges få nye boliger og byggeaktiviteten er svært lav, er det langt færre usolgte bruktboliger enn det var i høst. Prisene på brukte boliger har steget klart så langt i år.

I løpet av de siste årene har arbeidsmarkedet blitt mindre stramt. Mange er i jobb, men sysselsettingen vokser ikke lenger like raskt. Den siste tiden er det litt flere som har registrert seg som ledige hos NAV, men arbeidsledigheten er fortsatt lav.

Figur: Prisveksten er fortsatt klart over målet

Prisveksten her hjemme har også falt mye fra toppen, men den er fortsatt klart over målet. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og høy lønnsvekst og en svakere krone bidrar til å holde prisveksten oppe.

Prisveksten har falt videre de siste månedene, og i mars var konsumprisene om lag 4 prosent høyere enn ett år tidligere. Det er særlig prisene på tjenester som øker raskt.

Utviklingen i tjenesteprisene har tett sammenheng med utviklingen i lønnskostnadene i bedriftene. Lønnveksten i fjor ble 5,2 prosent. Utfallet av lønnsoppgjøret så langt kan tyde på at lønnsveksten holder seg høy også i år.

Figur: Renten blir trolig liggende på dagens nivå en god stund

De siste årene har vi hevet renten mye for å få bukt med den høye prisveksten. Mange har fått en strammere økonomi. Vi vet at de høye renteutgiftene er krevende for noen, og mange spør oss om når renten igjen kan settes ned.

Vår vurdering er at renten nå er høy nok til å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Men vi har fortsatt en vei å gå før prisveksten er tilbake på 2 prosent, og trolig vil renten bli liggende på dagens nivå en god stund fremover.

Siden forrige rapport har prisveksten vært litt lavere enn anslått. På den annen side er den økonomiske aktiviteten litt høyere enn ventet, og lønnsveksten kan se ut til å bli litt høyere enn anslått. Samtidig har renteforventningene ute økt, og kronen er noe svakere enn lagt til grunn.

Vi har ikke nå tatt en beslutning om når vi vil sette renten ned. Frem mot vårt rentemøte i juni vil vi få mer informasjon om den økonomiske utviklingen. Da vil vi også legge frem nye prognoser. Informasjonen vi har fått så langt, kan tyde på at det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn vi så for oss i mars.

Det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Skulle det bli nødvendig å heve renten igjen for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid, er komiteen beredt til å gjøre det. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller det blir utsikter til at prisveksten kommer raskere ned til målet, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i mars.  

I dag har vi også publisert en oppdatert versjon av vår pengepolitiske strategi. Den oppdaterte strategien beskriver hvordan komiteen tolker mandatet for pengepolitikken og hvordan komiteen vil innrette pengepolitikken i møte med ulike forstyrrelser som kan treffe økonomien.  

Den oppdaterte strategien er i tråd med hvordan vi har utøvet pengepolitikken de siste årene og innebærer ingen ny retning for pengepolitikken. Men utfordringene for pengepolitikken er annerledes i dag enn da strategien først ble vedtatt i 2021. Da hadde vi bak oss en lang periode med lave renter internasjonalt og lav prisvekst. I den oppdaterte strategien presiserer vi at vi tolker mandatet vårt slik at vi skal legge stor vekt på sysselsettingen – også i situasjoner der inflasjonen avviker mye fra målet.

Dere finner mer informasjon om dette på våre nettsider.

28:31

Følg pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutningen 3. mai 2024 kl 10.30

Publisert 3. mai 2024 10:00

Pengepolitiske vurderinger

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 2. mai å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund fremover.

I Pengepolitisk rapport 1/24, som ble publisert 21. mars, var komiteens vurdering at styringsrenten trolig ville holdes på 4,5 prosent en god stund fremover. Prognosen indikerte en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent frem til høsten i år, før den gradvis avtar. Arbeidsledigheten var anslått å øke noe, mens inflasjonen var ventet å avta og nærme seg målet på 2 prosent mot slutten av 2027.

Økte renter internasjonalt

Konsumprisveksten hos våre viktigste handelspartnere avtok gjennom fjoråret. De siste månedene har den underliggende konsumprisveksten fortsatt å falle, mens nedgangen i samlet konsumprisvekst har bremset noe opp. Prisveksten på tjenester er fortsatt høy. Oljeprisen er lite endret siden forrige rapport. Prisen på gass har økt og er noe høyere enn vi la til grunn. Den økonomiske veksten hos handelspartnerne er lav, men den har vært litt sterkere enn vi anslo.

Sentralbankene ute har holdt styringsrentene i ro siden forrige rapport. Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene ute har økt, og rentene på langsiktige statsobligasjoner har steget. Også norske styringsrenteforventninger har steget. Markedsprisingen indikerer forventninger om at renten settes ned i desember. Amerikanske dollar har styrket seg bredt, også mot norske kroner. Kronekursen er noe svakere enn lagt til grunn. Påslaget i det norske pengemarkedet er noe lavere enn anslått.

Importveid valutakursindeks. I-44


Kilde: Norges Bank

Lav vekst i norsk økonomi

Veksten i norsk økonomi er lav, men den økonomiske aktiviteten har i starten av året vært litt høyere enn anslått i forrige rapport. Husholdningenes konsum har falt så langt i år og har vært litt lavere enn ventet. Boligbyggingen er fortsatt lav, og svake tall for igangsettingen i mars kan tyde på at boliginvesteringene så langt i år har vært lavere enn ventet. Samtidig har prisene i bruktboligmarkedet steget de siste månedene, og de er høyere enn anslått.

Andelen av befolkningen som er i jobb er fortsatt høy, men har avtatt noe det siste året. Sysselsettingen har økt så langt i år, og antall sysselsatte er litt høyere enn anslått i forrige rapport. Den registrerte arbeidsledigheten er fortsatt lav, og den har vært i tråd med anslagene. Arbeidskraftundersøkelsen har vist en svakere utvikling de siste månedene enn andre indikatorer for arbeidsmarkedet.

BNP for Fastlands-Norge. Glidende tremånedersvekst. Prosent


Kilde: Statistisk sentralbyrå

Fortsatt høy prisvekst

Prisveksten har avtatt videre, men den er fortsatt høy. I mars var den samlede konsumprisveksten (KPI) 3,9 prosent. Det var litt lavere enn anslått. Energiprisene i KPI falt mer enn lagt til grunn, og fremtidsprisene indikerer at energiprisene også fremover kan bli litt lavere enn ventet. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 4,5 prosent, som var litt lavere enn anslått. Mens prisveksten på norskproduserte varer og tjenester var lite endret i mars, falt prisveksten på importerte varer. Gjennomsnittet av ulike indikatorer for underliggende inflasjon avtok.

I årets lønnsoppgjør ble det enighet om en lønnsramme på 5,2 prosent for industrien. Utviklingen i lønnsoppgjøret så langt indikerer at årslønnsveksten for økonomien samlet kan bli litt høyere enn vi anslo i mars.

Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent


Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Uendret styringsrente

Målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent. Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

Komiteens vurdering er at renten er høy nok til å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Pengepolitikken virker innstrammende, og det er lav vekst i norsk økonomi. Prisveksten avtar, men den er fortsatt klart over målet. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og høy lønnsvekst og en svakere krone bidrar til å holde prisveksten oppe.

Siden forrige rapport har prisveksten vært litt lavere enn anslått. På den annen side er den økonomiske aktiviteten litt høyere enn ventet, og lønnsveksten kan se ut til å bli litt høyere enn anslått. Samtidig har renteforventningene ute økt, og kronen er noe svakere enn lagt til grunn. Frem mot det neste rentemøtet i juni vil komiteen få mer informasjon om den økonomiske utviklingen. Vi vil da legge frem nye prognoser. Informasjonen vi har fått så langt kan indikere at det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn vi tidligere så for oss.

Det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Skulle det bli nødvendig å heve renten igjen for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid, er komiteen beredt til å gjøre det. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller det blir utsikter til at prisveksten kommer raskere ned til målet, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i mars.

Komiteen besluttet enstemmig å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund fremover.

 

Ida Wolden Bache
Pål Longva
Øystein Børsum
Ingvild Almås
Steinar Holden

2. mai 2024

Publisert 3. mai 2024 10:00