Norges Bank

Rentebeslutning november 2021

På møtet 3. november 2021 besluttet komiteen å holde styringsrenten uendret på 0,25 prosent.

Styringsrenten uendret på 0,25 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,25 prosent.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i desember, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I Pengepolitisk rapport 3/21, som ble publisert 23. september, indikerte renteprognosen at styringsrenten ville øke gradvis fremover.

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er høyere enn før koronapandemien. Oppgangen fortsetter om lag som ventet. Arbeidsledigheten har falt videre. Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet. Fremover vil trolig økt aktivitet i økonomien og stigende lønnsvekst bidra til å løfte den underliggende inflasjonen, men styrkingen av kronen den siste tiden kan dempe prisoppgangen.

Det er fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på norsk økonomi. Smitten har økt igjen den siste tiden, men høy vaksineringsgrad vil trolig begrense behovet for nye innstramminger. Komiteen var også opptatt av at forstyrrelser i internasjonale produksjonskjeder kan dempe den økonomiske oppgangen og bidra til høyere prisvekst også her hjemme.

Komiteens vurdering er at normaliseringen av økonomien tilsier at det vil være riktig å øke styringsrenten videre fra dagens nivå. Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier at styringsrenten heves gradvis.  

01:15

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

Rentesatser gjeldende fra 5. november 2021:

  • Styringsrente: 0,25 %
  • D-lånsrente: 1,25 %
  • Reserverente: -0,75 %

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. november 2021 10:00

Pengepolitiske vurderinger

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i desember.

Til rentemøtet 3. november ble det ikke utarbeidet nye prognoser. Ny informasjon ble vurdert opp mot anslagene i Pengepolitisk rapport 3/21, som ble publisert 23. september.

I Pengepolitisk rapport 3/21 var komiteens vurdering at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i desember. Prognosene innebar at styringsrenten deretter ville øke gradvis videre. Kapasitetsutnyttingen ble anslått å stige videre det nærmeste året, mens arbeidsledigheten ville fortsette å falle for så å bli liggende nær nivået fra før pandemien. Den underliggende prisveksten var ventet å holde seg rundt 1 prosent den nærmeste tiden, for så å stige til nær 2 prosent mot slutten av 2024.

Gjeninnhentingen fortsetter internasjonalt

Hos Norges handelspartnere fortsetter oppgangen, og den økonomiske aktiviteten er nå nær nivåene fra før koronapandemien. BNP-veksten i tredje kvartal ser samlet ut til å ha avtatt om lag som anslått i septemberrapporten. Antall nye smittede med korona har avtatt siden forrige rapport, særlig i USA, men har den siste tiden økt igjen i Storbritannia og i flere andre europeiske land.

Flaskehalser i ulike ledd av produksjons- og distribusjonskjedene ser ut til å dempe aktiviteten i flere land i tillegg til å gi store prisøkninger på enkelte varer og tjenester. Sammen med høye energipriser har det bidratt til en betydelig oppgang i den samlede konsumprisveksten i mange land, og inflasjonsforventningene har økt. Den underliggende prisveksten har så langt steget om lag som anslått, men det er utsikter til at prisveksten hos handelspartnerne kan bli noe høyere fremover enn tidligere lagt til grunn.

Styringsrenter og beregnede terminrenter. Prosent. 2. november 2021 (heltrukket linje) og PPR 3/21 (stiplet linje)

Kilder: Bloomberg, Refinitiv Datastream og Norges Bank

Både styringsrenteforventninger og mer langsiktige renter har steget internasjonalt. Høyere inflasjonsforventninger og forventninger om at sentralbanker vil stramme inn pengepolitikken har trolig bidratt til å løfte rentene.

Oljeprisen har steget videre siden september. Det har bidratt til en styrking av kronen, som nå er sterkere enn anslått i forrige rapport. Etter at styringsrenten ble hevet til 0,25 prosent i september, har de fleste bankene varslet at boliglånsrentene vil bli satt opp. Påslaget i pengemarkedet har steget i tråd med anslaget. Norske terminrenter har steget de siste ukene og indikerer forventninger om at styringsrenten heves videre.

Oljepris. USD per fat. Importveid kronekurs (I-44)

Kilder: Refinitiv Datastream og Norges Bank

Oppgangen fortsetter i norsk økonomi

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er høyere enn før koronapandemien. BNP for Fastlands-Norge økte videre i august, om lag som anslått i forrige rapport. Det var god vekst innenfor tjenesteytende næringer, som har vært hardt rammet av smitteverntiltak. Husholdningenes konsum har steget videre om lag som anslått.

BNP for Fastlands-Norge. Måneds- og tremånedersvekst. Sesongjustert. Prosent

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Regjeringen avviklet nesten alle resterende smitteverntiltak 25. september. Siden forrige rapport har antall nye smittetilfeller i Norge økt. Antall sykehusinnleggelser har også steget.

Ifølge Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for tredje kvartal ventet bedriftene innen industri og bergverk at produksjonen ville fortsette å øke utover høsten. En tredel av bedriftene meldte at produksjonen er begrenset fra tilbudssiden og viste særlig til vanskeligere tilgang på råstoff og andre innsatsvarer. Flere bedrifter meldte også at produksjonen begrenses av tilgangen på arbeidskraft.

Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter, og sysselsettingen ser ut til å ha økt noe mer i tredje kvartal enn anslått i forrige rapport. Den sesongjusterte arbeidsledigheten har falt som anslått og var 2,5 prosent i oktober. Det er fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft, og antall ledige stillinger er på et høyt nivå.

Registrerte helt ledige som andel av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Prosent

Kilder: NAV og Norges Bank

I forslaget til statsbudsjett, som ble publisert i begynnelsen av oktober, er det lagt opp til noe lavere oljepengebruk i 2022 enn anslått i forrige pengepolitiske rapport. Regjeringen vil legge frem sitt forslag til budsjett 8. november.

Boligprisene har steget videre som anslått, og omsetningen av både nye og brukte boliger holder seg høy. Husholdningenes kredittvekst har også vært som ventet.

Konsumprisveksten løftes av høye strømpriser

Høyere energipriser, og særlig økte strømpriser, har bidratt til en betydelig økning i konsumprisindeksen (KPI) siden i vår. I september var tolvmånedersveksten i KPI 4,1 prosent, som var høyere enn anslått. Siden forrige rapport har strømprisene falt litt, og fremtidsprisene for elektrisitet og drivstoff er samlet litt lavere enn i september. Den underliggende konsumprisveksten er lav. I september var tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) 1,2 prosent, om lag som ventet.

Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Videre renteoppgang

Målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent. Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

Komiteens vurdering er at oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som ventet. Arbeidsledigheten har falt videre. Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet. Fremover vil trolig økt aktivitet i økonomien og stigende lønnsvekst bidra til å løfte den underliggende inflasjonen, men styrkingen av kronen den siste tiden kan dempe prisoppgangen.

Det er fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på norsk økonomi. Smitten har økt igjen den siste tiden, men høy vaksineringsgrad vil trolig begrense behovet for nye innstramminger. Komiteen var også opptatt av at forstyrrelser i internasjonale produksjonskjeder kan dempe den økonomiske oppgangen og bidra til høyere prisvekst også her hjemme.
Komiteens vurdering er at normaliseringen av økonomien tilsier at det vil være riktig å øke styringsrenten videre fra dagens nivå. Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier at styringsrenten heves gradvis.

Komiteen vedtok enstemmig å holde styringsrenten uendret på 0,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i desember.

 

Øystein Olsen
Ida Wolden Bache
Ingvild Almås
Øystein Børsum
Jeanette Fjære-Lindkjenn

3. november 2021

Utvalgte figurer til rentemøtet november 2021 (pdf)

Publisert 4. november 2021 10:00