Norges Bank

Rentemøte mai 2019

Offentliggjøring av rentebeslutningen etter hovedstyrets møte 8. mai 2019.

Styringsrenten uendret på 1,0 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent.

I Pengepolitisk rapport 1/19, som ble publisert 21. mars, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,0 prosent i mars. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av det neste halve året.

Utsiktene og risikobildet tilsier fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 1/19.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Rentesatser gjeldende fra 10. mai 2019:

  • Styringsrente: 1,00%
  • D-lånsrente: 2,00%
  • Reserverente: 0,00%

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. mai 2019 10:00

Møte 8. mai

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni.

I Pengepolitisk rapport 1/19, som ble publisert 21. mars, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,0 prosent i mars.

Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av det neste halve året.

På møtet 8. mai ble ny informasjon vurdert opp mot anslagene fra Pengepolitisk rapport 1/19.

Hos Norges handelspartnere har den økonomiske veksten vært noe høyere enn ventet. Veksten har økt litt i USA og i euroområdet. Handelskonflikten mellom Kina og USA fortsetter, og EU har godkjent en utsettelse av Storbritannias utgang fra unionen til 31. oktober. Handelspartnernes terminrenter har falt litt. Internasjonale aksjekurser er lite endret siden Pengepolitisk rapport 1/19. Spotprisen på olje har økt og er høyere enn lagt til grunn. Prisene på leveranser frem i tid er lite endret.

Beregnede norske terminrenter har økt litt. Kronen, målt ved den importveide kursindeksen (I-44), er svakere enn lagt til grunn i marsrapporten.

Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. BNP for Fastlands-Norge økte med 0,6 prosent i desember-februar sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Veksten i første kvartal kan bli noe lavere enn lagt til grunn, blant annet som følge av produksjonsfall innen kraft og fiske og fangst i februar. Det private forbruket har vært litt høyere enn anslått, og boligprisene har økt i tråd med anslagene i forrige rapport.

Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ser ut til å øke videre. Arbeidsmarkedet har utviklet seg om lag som ventet. Den registrerte ledigheten avtok til 2,2 prosent i april, og var litt lavere enn ventet. Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har sysselsettingen utviklet seg svakere enn ventet.

I årets lønnsoppgjør ble LO og NHO enige om en lønnsramme for industrien på 3,2 prosent. Rammen er forenlig med lønnsanslaget for inneværende år i forrige pengepolitiske rapport.

Prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. I mars var tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) 2,9 prosent. Justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var prisveksten 2,7 prosent. Den underliggende prisveksten har vært litt høyere enn anslått. Anslagene for KPI-JAE fra vårt system for sammenveiing av korttidsmodeller (SAM) er litt høyere enn i mars.

Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet fortsatt tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 1/19.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni. Beslutningen var enstemmig.

Figurer til hovedstyremøte (pdf)

Publisert 9. mai 2019 10:00