Norges Bank

Rentemøte august 2019

Offentliggjøring av rentebeslutningen etter hovedstyrets møte 14. august 2019.

Styringsrenten uendret på 1,25 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

I Pengepolitisk rapport 2/19, som ble publisert 20. juni, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av året.

Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i juni. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn anslått. Tilspissingen av handelskonfliktene og den økte usikkerheten om Storbritannias forhold til EU kan dempe veksten ute og her hjemme. På den annen side kan en svakere krone bidra til høyere prisvekst fremover.

– Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

0:54

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

Rentesatser gjeldende fra 16. august 2019:

  • Styringsrente: 1,25 %
  • D-lånsrente: 2,25 %
  • Reserverente: 0,25%

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. august 2019 10:00

Møtet 14. august 2019

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

I Pengepolitisk rapport 2/19, som ble publisert 20. juni, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av året.

På møtet 14. august ble ny informasjon vurdert opp mot anslagene fra Pengepolitisk rapport 2/19.

Vekstutsiktene for Norges handelspartnere synes å være litt svakere enn lagt til grunn i junirapporten. BNP-veksten i andre kvartal var om lag som anslått, mens fremoverskuende indikatorer har falt videre i flere land. Handelskonflikten mellom USA og Kina har tilspisset seg. Storbritannias fremtidige forhold til EU er fortsatt uavklart etter at landet i sommer fikk ny regjering. Handelspartnernes terminrenter har falt. I USA ble styringsrenten satt ned i juli. Oljeprisen er om lag som i juni.

Beregnede norske terminrenter har falt. Kronen har svekket seg markert den siste tiden og er svakere enn lagt til grunn i juni.

Det er god vekst i norsk økonomi, i tråd med anslagene i Pengepolitisk rapport 2/19. BNP for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i mars-mai sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Boligprisene og husholdningenes gjeld har utviklet seg om lag som lagt til grunn i juni.

Arbeidsmarkedet synes å utvikle seg om lag som anslått. Den registrerte ledigheten har vært nokså stabil de siste månedene, og var 2,3 prosent i juli.

Prisveksten er nær inflasjonsmålet. I juli var tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) 1,9 prosent. Justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var prisveksten 2,2 prosent, litt lavere enn anslått.

Hovedstyrets vurdering er at oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i juni. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn anslått. Tilspissingen av handelskonfliktene og den økte usikkerheten om Storbritannias forhold til EU kan dempe veksten ute og her hjemme. På den annen side kan en svakere krone bidra til høyere prisvekst fremover. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Figurer til hovedstyremøte (pdf)

Publisert 15. august 2019 10:00