Norges Bank

Hovedstyrets vurdering

Møtet 24. oktober 2018

I Pengepolitisk rapport 3/18, som ble publisert 20. september, var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet fra 0,50 til 0,75 prosent i september, og hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at den mest sannsynlig ville bli satt videre opp i første kvartal 2019.

På møtet 24. oktober ble ny informasjon vurdert opp mot anslagene fra Pengepolitisk rapport 3/18.

Den økonomiske utviklingen hos Norges handelspartnere har vært om lag som lagt til grunn i september. Usikkerheten om hvordan økte handelsbarrierer kan påvirke verdensøkonomien vedvarer. Handelspartnernes terminrenter har steget litt og indikerer en gradvis renteoppgang internasjonalt i årene som kommer. Etter en lang periode med oppgang har internasjonale aksjeindekser falt.

Påslaget i det norske pengemarkedet har vært litt lavere enn anslaget for fjerde kvartal, mens bankenes utlånsrenter ser ut til å ha blitt hevet om lag som forutsatt. Beregnede norske terminrenter har økt litt. Kronen, målt ved den importveide kursindeksen (I-44), har styrket seg noe. Kursen har vært nær anslaget for fjerde kvartal fra septemberrapporten.

BNP for Fastlands-Norge falt fra juli til august. Nedgangen var drevet av et kraftig produksjonsfall innen jordbruket som følge av den tørre sommeren. Stemningsindikatorer for næringslivet tyder på fortsatt god vekst i aktiviteten. Det private forbruket har økt noe mindre enn anslått. Boligprisene har som ventet endret seg lite. Oljeprisen er om lag som lagt til grunn i september. Innretningen av finanspolitikken i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er om lag som forutsatt i Pengepolitisk rapport 3/18.

Arbeidsmarkedet har utviklet seg om lag som ventet. Den registrerte ledigheten var uendret på 2,4 prosent i september, i tråd med anslaget. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) indikerer at arbeidsledigheten økte litt i juli, til 4 prosent.

Prisveksten har vært noe høyere enn ventet. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 3,4 prosent i september, uendret fra måneden før. Justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var prisveksten uendret på 1,9 prosent. Oppdaterte inflasjonsanslag for fjerde kvartal fra vårt system for sammenveiing av korttidsmodeller (SAM) er noe høyere enn i september.

Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten. Den økonomiske veksten har vært litt lavere og prisveksten noe høyere enn anslått, men utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 3/18.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Publisert 25. oktober 2018 10:00