Norges Bank

Hovedstyrets vurdering

Møtet 3. mai 2017

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

Styringsrenten skal settes med sikte på at inflasjonen er nær 2,5 prosent over tid uten at det oppstår for store svingninger i produksjon og sysselsetting. I Pengepolitisk rapport 1/17, som ble publisert 16. mars i år, var hovedstyrets vurdering at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste årene. Hovedstyret mente at styringsrenten mest sannsynlig ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden.

På møtet 3. mai ble ny informasjon vurdert opp mot anslagene fra forrige pengepolitiske rapport.

 • Veksten hos handelspartnere har vært om lag som ventet, mens prisveksten samlet har vært litt lavere enn anslått.
 • Forventede pengemarkedsrenter hos handelspartnerne har falt.
 • Oljeprisen har den siste tiden vært om lag 50 dollar per fat. Prisene på leveranser frem i tid er lite endret og indikerer at oljeprisen vil holde seg nær dagens nivå i årene fremover.
 • Kronekursen, målt ved den importveide indeksen (I-44), er svakere enn anslått.
 • Påslaget i det norske pengemarkedet har så langt vært noe lavere enn lagt til grunn. Bankenes utlånsrenter er lite endret.
 • Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,7 prosent i mars, om lag som ventet i forrige rapport. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 2,4 prosent, noe lavere enn anslått.
 • I en ringerunde i april bekreftet bedrifter i Norges Banks regionale nettverk at produksjonsutsiktene har bedret seg det siste halve året.
 • Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt videre og er lavere enn anslått. Målt ved Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har sysselsettingen og arbeidsstyrken utviklet seg om lag som ventet.
 • I årets mellomoppgjør ble LO og NHO enige om en lønnsramme for industrien på 2,4 prosent. I øvrige oppgjør som er ferdigforhandlet, er det oppnådd enighet i tråd med rammen i frontfaget. I forrige rapport ble lønnsveksten i 2017 anslått til 2,5 prosent.
 • Boligprisveksten har avtatt litt, og i mars var prisveksten noe lavere enn anslått. Veksten i igangsettingen av nye boliger har som ventet holdt seg oppe.
 • Husholdningenes gjeldsvekst har økt litt mer enn ventet. I Norges Banks utlånsundersøkelse meldte bankene at de har strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene.

Etter hovedstyrets vurdering synes ikke utsiktene og risikobildet for norsk økonomi vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Hovedstyret vedtok derfor å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

Publisert 4. mai 2017 10:00