Norges Bank

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 26. oktober

Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere har vært om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 3/16. Prisveksten ute er fortsatt lav og omtrent som lagt til grunn. Forventede styringsrenter hos handelspartnerne er samlet sett litt høyere enn i september.

Spotprisen på olje har økt noe mer enn lagt til grunn i september og har den siste tiden vært om lag 50 dollar per fat. Prisene på leveranser fram i tid har også steget litt, men reflekterer fortsatt forventninger om en svært gradvis oppgang i oljeprisen.

Kronen har styrket seg og er sterkere enn anslått i september. Kursutviklingen henger blant annet sammen med økningen i oljeprisen.

Påslaget i det norske pengemarkedet har så langt vært noe høyere enn anslaget for inneværende kvartal, men ventes å avta fram mot årsskiftet. Bankenes utlånsrenter er lite endret.

Samlet synes kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi å være om lag som lagt til grunn. Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt litt, mens ledigheten målt ved Arbeidskraftundersøkelsen har økt. En ringerunde til bedrifter i Norges Banks regionale nettverk bekrefter at utsiktene har bedret seg det siste halve året.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år legges det opp til et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 226 milliarder kroner i 2017. Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge er det strukturelle underskuddet anslått å øke med 0,4 prosentenheter. Oljepengebruken er litt lavere enn forutsatt i Pengepolitisk rapport 3/16.

Den høye boligprisveksten har fortsatt. Prisene steg litt mer i september enn anslått i forrige rapport. Det er store regionale forskjeller i boligmarkedet. Husholdningenes gjeldsvekst har økt noe. Ifølge bankene i Norges Banks utlånsundersøkelse steg husholdningenes etterspørsel etter lån litt i tredje kvartal.

Det har vært store svingninger i konsumprisveksten de siste månedene. Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) avtok til 2,9 prosent i september. Det skyldes særlig at prisveksten på importerte konsumvarer falt. Prisveksten var lavere enn ventet.

På møtet 21. september vedtok hovedstyret å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Hovedstyret uttrykte samtidig at styringsrenten mest sannsynlig ville bli liggende på det nivået den nærmeste tiden. Samlet sett avviker ikke utviklingen siden september vesentlig fra anslagene i forrige pengepolitiske rapport. Det tilsier at styringsrenten holdes uendret ved dette møtet.

Vedtak

Styringsrenten holdes uendret på 0,50 prosent.

Publisert 27. oktober 2016 10:00