Norges Bank

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 6. mai 2015

Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere er moderat, men det er store forskjeller mellom ulike land. Så langt ser det ut til at veksten ute har vært litt svakere enn anslått i Pengepolitisk rapport 1/15, men utsiktene fremover er lite endret. Prisveksten er fortsatt svært lav hos de fleste av handelspartnerne. Styringsrentene er nær null og i enkelte land er rentene negative. Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene ute den nærmeste tiden har falt noe.

Risikopremiene i de norske pengemarkedsrentene har økt, og vært litt høyere enn lagt til grunn i mars. Bankenes utlånsrenter har utviklet seg som ventet.

Oljeprisen har steget mer enn ventet og har den siste tiden vært rundt 65 dollar per fat. Hittil i andre kvartal har kronekursen vært nær anslaget fra mars.

Veksten i norsk økonomi ser ut til å være om lag som lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 1/15. En ringerunde til et mindre utvalg bedrifter i Regionalt nettverk indikerer at veksten og sysselsettingen har vært om lag som kontaktene så for seg i januar. Husholdningenes varekonsum har steget noe mer enn lagt til grunn i forrige rapport. Utviklingen i den registrerte arbeidsledigheten har vært som ventet, mens ledigheten målt ved AKU har steget mer. Årets lønnsoppgjør tyder så langt på at lønnsveksten kan bli noe lavere enn tidligere antatt. Boligprisene fortsetter å vokse, og husholdningenes gjeld har økt mer enn ventet.

Prisveksten har vært om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 1/15. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,3 prosent i mars. Prisene på importerte konsumvarer steg mer enn lagt til grunn i forrige rapport, mens prisveksten på norskproduserte varer og tjenester var lavere enn anslått.

Styringsrenten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. På møtet 18. mars vedtok hovedstyret å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Samtidig var det utsikter til at renten ville bli satt ned i løpet av andre kvartal dersom norsk økonomi utviklet seg i tråd med anslagene.

Så langt har utviklingen i norsk økonomi vært om lag som ventet. Konsumprisveksten er nær 2,5 prosent. Lavere lønnsvekst svekker drivkreftene for inflasjonen lenger fram. På den andre siden holder etterspørselen fra husholdningene seg oppe, og oljeprisen har steget. Det er fortsatt usikkerhet om den videre utviklingen i boligpriser og gjeld. Samtidig synes risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi noe mindre enn tidligere. Etter en samlet vurdering av ny informasjon og risikobildet valgte hovedstyret å holde styringsrenten uendret på dette møtet. Samtidig er det fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni.

Vedtak

Styringsrenten holdes uendret på 1,25 prosent.

Publisert 7. mai 2015 10:00