Norges Bank

Innledning på pressekonferanse 16. mars 2000

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 16. mars. Norges Bank opprettholder dermed sine innskudds- og lånerenter overfor bankene (foliorenten og D-lånsrenten) på henholdsvis 5,5 og 7,5 prosent.

Målet for pengepolitikken er stabilitet i kronens verdi målt mot europeiske valutaer. I rentesettingen legger banken vekt på de grunnleggende forutsetningene for kursstabilitet. Pris- og kostnadsveksten må over tid bringes ned mot det nivået eurolandene sikter mot. Samtidig må en unngå at pengepolitikken i seg selv bidrar til nedgangstider med deflasjon.

Analysene i Norges Banks inflasjonsrapporter danner, sammen med den løpende vurderingen av pris- og kostnadsutsiktene og forholdene i penge- og valutamarkedene, grunnlag for beslutninger om virkemidlene i pengepolitikken. Norges Banks vurdering av utsiktene for den økonomiske utviklingen ble sist presentert 16. desember i Inflasjonsrapport 1999/4.

Kronekursen mot euro har vært forholdsvis stabil siden årsskiftet. Målt mot både amerikanske dollar, britiske pund og svenske kroner har kronekursen svekket seg noe. Dette har bidratt til en svekkelse i forhold til konkurransekursindeksen. Både internasjonalt og i det norske markedet har vært en svak stigende trend i de kortsiktige rentene, mens langsiktige renter gjennomgående har vist en svak nedgang siden årsskiftet. Flere sentralbanker har siden årsskiftet strammet inn i pengepolitikken. Markedsaktørene forventer ytterligere tiltak i flere land fremover for å forhindre at prisstigningen skyter fart.

Utviklingen både internasjonalt og i Norge har så langt avveket noe fra hva vi anslo i den siste inflasjonsrapporten. I Norge var veksten i konsumprisene 3,2 prosent i februar. De siste månedene har prisveksten vært noe høyere enn ventet. Oppgangen i oljeprisen bidrar til høyere prisvekst både i Norge og i utlandet. Kvartalsvis nasjonalregnskap for fjerde kvartal 1999 tyder på at den økonomiske veksten tok seg betydelig opp i andre halvår i fjor. Så langt dette året tyder korttidsstatistikken på at veksten i økonomien blir høyere enn vi hittil har regnet med. Boligprisene øker. Den innenlandske kredittveksten holder seg oppe. Husholdningenes konsum har tatt seg opp. Også internasjonalt er det klare tegn til sterkere økonomisk vekst. Den tradisjonelle eksporten har økt de siste månedene, og prisene på norske eksportvarer har tatt seg opp.

På den andre siden forventes det i Norge ytterligere fall i oljeinvesteringene i år. Svak lønnsomhet i bedriftene i 1999 kan bidra til å holde realinvesteringene nede mer generelt. Det er usikkert hvordan den høye oljeprisen vil påvirke utviklingen internasjonalt, men virkningen på prisstigningen kan bidra til høyere renter. En eventuell korreksjon i aksjekursene vil også kunne få realøkonomiske virkninger.

Norges Bank presenterer Inflasjonsrapport 2000/1 om en uke. Rapporten er under utarbeidelse, men det ser ut til at både den økonomiske veksten og prisveksten de neste to årene kan bli noe høyere enn vi anslo i desember. Risikoen for nedgang i økonomien synes å være liten. Norges Banks styringsrenter er holdt uendret siden september i fjor. Tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet gjør det mer sannsynlig at neste endring i renten vil være en økning enn at det blir en reduksjon.

Publisert 29. april 2003 17:41