Norges Bank

Innledning på pressekonferanse 19. januar 2000

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 19. januar. Norges Bank opprettholder dermed sine innskudds- og lånerenter overfor bankene (foliorenten og D-lånsrenten) på henholdsvis 5,5 og 7,5 prosent.

Målet for pengepolitikken er stabilitet i kronens verdi målt mot europeiske valutaer, fra årsskiftet definert som euro. Norges Bank har ikke virkemidler til å finstyre kronekursen. I innretningen av virkemidlene legger banken vekt på de grunnleggende forutsetningene for kursstabilitet. Pris- og kostnadsveksten må over tid bringes ned mot det nivået eurolandene sikter mot. Samtidig må en unngå at pengepolitikken i seg selv bidrar til nedgangstider med deflasjon.

Analysene i Norges Banks inflasjonsrapporter danner, sammen med den løpende vurderingen av pris- og kostnadsutsiktene og forholdene i penge- og valutamarkedene, grunnlag for beslutninger om virkemidlene i pengepolitikken. Norges Banks vurdering av utsiktene for den økonomiske utviklingen ble sist presentert 16. desember i Inflasjonsrapport 1999/4.

Hovedbildet er at økonomien er inne i en periode med lavere økonomisk vekst. Risikoen for markert nedgang synes å være mindre nå enn tidligere. Det ventes ulik vekst i forskjellige deler av økonomien med nedgang i industrien, men fortsatt vekst i tjenesteytende næringer. Analysene i inflasjonsrapporten tyder på at prisveksten over tid vil komme ned mot det nivået eurolandene sikter mot.

Kronekursen har variert mellom 8,04 og 8,22 per euro siden begynnelsen av desember, men har gjennomgående vært noe svakere i januar enn i desember. Målt ved konkurransekursindeksen har kronen vært mer stabil. De langsiktige rentene har økt noe både internasjonalt og i det norske markedet. Veksten i konsumprisene var 2,8 prosent i desember. Økende strømpriser trakk prisstigningen opp. Den underliggende prisveksten, som justerer for bidragene fra elektrisitetspriser og avgifter, viste en vekst siste 12 måneder på 2,5 prosent, som forventet. Tolvmånedersveksten i kreditt fra innenlandske kilder (K2) var 8,0 prosent i november. Siden publiseringen av forrige inflasjonsrapport har det kommet sparsomt med ny korttidsstatistikk for realøkonomien. Detaljomsetningsindeksen økte med 1,3 prosent fra november 1998 til november 1999. I følge utenrikshandelsstatistikken økte den tradisjonelle vareeksporten 9,4 prosent fra fjerde kvartal 1998 til samme kvartal i fjor. Over samme periode økte den tradisjonelle vareimporten med 0,2 prosent.

Norges Bank har redusert styringsrentene med i alt 2,5 prosentpoeng i løpet av det siste året. Med den utviklingen som bankens analyser viser, ser renten nå ut til å være på eller nær bunnen i denne sykelen.

Publisert 29. april 2003 17:40