Norges Bank

Innledning til pressekonferanse 24. november 1999

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 24. november. Norges Bank opprettholder dermed sine innskudds- og lånerenter overfor bankene (foliorenten og D-lånsrenten) på henholdsvis 5,5 og 7,5 prosent.

Målet for pengepolitikken er stabilitet i kronens verdi målt mot europeiske valutaer, fra årsskiftet definert som euro. Norges Bank har ikke virkemidler til å finstyre kronekursen. I innretningen av virkemidlene legger banken vekt på de grunnleggende forutsetningene for kursstabilitet over tid. Pris- og kostnadsveksten må derfor bringes ned på det nivået eurolandene sikter mot. Samtidig må en unngå at pengepolitikken i seg selv bidrar til nedgangstider med deflasjon.

Analysene i Norges Banks inflasjonsrapporter danner, sammen med den løpende vurderingen av pris- og kostnadsutsiktene og forholdene i penge- og valutamarkedene, grunnlag for beslutninger om innretningen av virkemidlene i pengepolitikken. Norges Banks vurdering av utsiktene for den økonomiske utviklingen ble sist presentert 16. september i Inflasjonsrapport 1999/3.

Utviklingen siden forrige inflasjonsrapport ble lagt fram gir ikke grunnlag for å endre våre vurderinger. Vi holder fast ved hovedbildet om en svakere vekst i fastlandsøkonomien i år og neste år, slik at presset i arbeidsmarkedet avtar noe. Det bidrar til at lønns- og prisveksten etter hvert vil avta.

Internasjonalt har det vært en økning i styringsrentene i euro-området, England, Danmark, Sverige, USA og Canada. Det reduserer faren for at høyere økonomisk vekst blant annet i Europa vil føre til høyere prisvekst. De langsiktige rentene har falt, både internasjonalt og i Norge.

Konsumprisindeksen økte med 2,5 prosent fra oktober i fjor. Den underliggende prisveksten, som korrigerer for bidragene fra elektrisitetspriser og avgifter, økte med 2,3 prosent den siste tolvmånedersperioden. Konsumprisveksten har variert noe de seneste månedene. Utviklingen så langt er i samsvar med Norges Banks anslag på 2¼ prosent for 1999.

Fallet i importen bekrefter en svak utvikling i innenlandsk etterspørsel. Også det private forbruket øker noe mindre enn ventet. Innenfor industrien ventes sysselsettingen å falle neste år som følge av en reduksjon i investeringene og økte lønnskostnader.

På den annen side er det utsikter for høyere vekst internasjonalt. Innenfor offentlig sektor og deler av skjermet sektor ventes fortsatt et stramt arbeidsmarked. Arbeidskraftreservene er nær uttømt. Den innenlandske kredittveksten holder seg godt oppe.

Norges Bank har redusert sine styringsrenter med 2,5 prosentpoeng i løpet av 1999. Med den utviklingen som ligger inne i våre analyser, er rommet for eventuell ytterligere rentenedgang lite. Risikobildet i forhold til denne utviklingen synes forholdsvis balansert.

Datoer for møter i Norges Banks hovedstyre og datoer for publisering av inflasjonsrapporter neste halvår er lagt ut på bankens internett-sider.

Norges Bank har i dag sendt en melding til bankene om likviditetspolitikken ved årsskiftet. Renteutviklingen tyder på at frykten for uro i finansmarkedene rundt årsskiftet er mindre enn før. Norges Bank vil imidlertid under alle omstendigheter tilføre tilstrekkelig likviditet og ta hensyn til at omfordelingen av likviditet mellom bankene kan fungere dårligere enn vanlig. Norges Bank vil auksjonere likviditetstilførende instrumenter både før julehelgen og i romjulen med forfall andre uke av januar. En plan som spesifiserer instrumenter og løpetider vil bli offentliggjort rundt midten av desember.

Publisert 29. april 2003 17:38