Norges Bank

Egenberedskap for betalinger

Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og det gjelder også måten vi betaler på. Betalingssystemet i Norge er sikkert og effektivt, og det er få avvik. Som i all annen digital infrastruktur kan det imidlertid oppstå feil, eller systemet kan bli utsatt for angrep eller andre uønskede hendelser.  

Gode beredskapsløsninger hos banker og andre aktører er førstelinjeforsvaret for å håndtere avvik og større hendelser i den elektroniske betalingsformidlingen. Også den enkelte husholdning kan bidra til å begrense konsekvensene av svikt i den elektroniske betalingsinfrastrukturen ved å ha flere betalingsalternativer. Dette kan være ulike typer betalingskort, noe kontanter tilgjengelig og konto i flere banker.   

 

Råd fra DSB om egenberedskap 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) peker på viktigheten av at husstandene har god egenberedskap. DSB tar utgangspunkt i at husholdninger bør være rustet til å klare seg selv i minst tre døgn ved hendelser som medfører bortfall av strøm, vann, internett eller annen viktig infrastruktur. På sikkerhverdag.no/egenberedskap finner du gode råd om hvordan du kan bli bedre forberedt på kriser og hendelser. 

God egenberedskap dreier seg også om å kunne gjennomføre betalinger i en beredskapssituasjon. 

Råd om egenberedskap for betalinger

1. Flere ulike betalingskort 

Det å ha flere ulike betalingskort er en god beredskap for avvik hos én spesifikk betalingstjeneste. Det kan være ulike typer betalingskort (debet- eller kredittkort), eller bankkort utstedt av ulike banker.  

2. Hold noe kontanter

Kontanter kan brukes selv om de elektroniske beredskapsløsningene ikke fungerer, men kan i noen situasjoner være vanskelig å få tak i. Norges Bank anbefaler derfor at du har noe kontanter tilgjengelig, i ulike og gjerne mindre valører. Størrelsen på beløpet bør vurderes ut fra hva din husholdning ellers har av nødvendighetsvarer, og hva den eventuelt kan trenge i tillegg i en beredskapssituasjon.  

3. Konto i flere banker  

Norske banker er solide og likvide. Vi har også en innskuddsgarantiordning som garanterer for kundeinnskudd på opptil 2 millioner kroner per innskyter per bank. Konto i flere banker styrker egenberedskapen dersom det skulle oppstå tekniske problemer hos en enkeltbank. 

Publisert 25. mai 2023 10:00