Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet. 

Rapport for siste uke

Uke 28 (8. juli – 14. juli)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 11,4 milliarder kroner spot og solgte for netto 10,2 milliarder kroner på termin i uke 28. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 18,0 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 3,9 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 5,2 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 3,0 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 57,6 milliarder kroner.

Neste publisering: 24. juli 2024 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 26 Uke 27 Uke 28
Spot 11,1 0,3 11,4
Termin -2,9 0,1 -10,2
Swap 220,2 -17,7 57,6

Statistisk sentralbyrå, sammen med Norges Bank, har jobbet med å kvalitetssikre dataene i valutahandelsstatistikken. Grunnet oppdatering av omregningskurser og gjennomgang av rapporteringsprosess, er dataseriene korrigert og oppdatert tilbake i tid.

 

Valutahandelsstatistikken

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet. Transaksjonstallene som bankene innrapporterer er relativt detaljerte både når det gjelder motparter/kunder til valutahandelen, hvilken type kontrakter som er inngått og valutapar.

Rapportørbankene

For at statistikken skal gi et dekkende bilde av aktiviteten i valutamarkedet blir data for hele bankkonsernet innrapportert, dvs. alle handler foretatt av datterbank, filial og morbank.

Nærmere om kundeinndelingen

Rapportene som Norges Bank mottar fra rapportørbankene inneholder 9 ulike motparter/kundegrupper til valutahandlene. Disse er:

 • Andre rapportørbanker
 • Andre utenlandske banker
 • Andre norske banker
 • Andre norske kunder i finansiell sektor
 • Oljeselskaper
 • Norske ikke-finansielle kunder ekskl. oljeselskaper
 • Utenlandske kunder i finansiell sektor ellers
 • Utenlandske ikke-finansielle kunder
 • Norges Bank

I publiseringstabellen har vi valgt å dele kundegruppene inn i

 • Rapportørbanker
 • Utenlandske banker
 • Finansielle kunder
 • Ikke-finansielle kunder
 • Norske kunder
 • Utenlandske kunder
 • Norges Bank

Følgende definisjoner er benyttet:

Finansielle kunder: andre norske banker enn rapportørbankene, andre norske kunder i finansiell sektor og andre utenlandske kunder i finansiell sektor

Ikke-finansielle kunder: norske ikke-finansielle kunder ekskl. oljeselskapene, utenlandske ikke-finansielle kunder og oljeselskaper

Norske kunder: andre norske banker enn rapportørbankene, andre norske kunder i finansiell sektor, norske ikke-finansielle kunder ekskl. oljeselskapene og oljeselskaper

Utenlandske kunder: andre utenlandske kunder i finansiell sektor og utenlandske ikke-finansielle kunder

Nærmere om instrumentinndelingen

I de daglige rapportene fra bankene er instrumentene fordelt på spot, forward, swap og opsjoner, der både forward og swap er delt inn i 6 ulike løpetidsbånd. Spot er definert som handler med 2 dagers løpetid. 

For forward er løpetidsinndelingen:

 • 0 til 1 dag
 • 3 dager til 3 måneder
 • 3 måneder til 6 måneder
 • 6 måneder til 1 år
 • 1 år til 2 år
 • Over 2 år

Swap har tilsvarende løpetidsinndeling med unntak av den første kategorien 0 til 2 dager. 

For swapper blir bare det lange benet innrapportert. Dette er i tråd med føringsmåten i den treårige BIS-undersøkelsen og standarden i markedet.