Norges Bank

Om retten til å betale med kontanter

Mange lurer på om de kan nektes å betale i kontanter og om det er lov å kun ta i mot kortbetaling.

Sentralbankloven fastslår at sedler og mynt er tvungent betalingsmiddel. Men hva vil det egentlig si?

Hva sier lovverket?

Sentralbankloven § 3-5 (1) slår fast at Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel. Videre står det at ingen har plikt til å ta imot mer enn 25 mynter av hver enhet i én betaling, men ut over dette sier ikke denne loven noe mer om hva tvungent betalingsmiddel innebærer.

Finansavtaleloven fastslår i § 2-1(3) at en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Med forbruker menes en fysisk person når den varen eller tjenesten som det gjøres opp for i hovedsak ikke skal brukes i næringsvirksomhet. 

Forbrukertilsynet er klageinstans for forbrukersaker som omfatter håndhevelse av regelen om forbrukers rett til å betale med kontanter.

Justis- og beredskapsdepartementet ga i 2013 en fortolkning av finansavtalelovens bestemmelse på dette punktet. Ytterligere spørsmål om hvordan finansavtaleloven skal tolkes kan rettes til Justisdepartementet.

Norges Bank har konstatert at rekkevidden av bestemmelsen likevel er omstridt og uavklart. I brev til Finansdepartementet 31. januar 2019 pekte Norges Bank på kontanters betydning for et effektivt betalingssystem, og at finansavtaleloven § 38 (dagens § 2-1) bør klargjøres:

  • Rekkevidden av bestemmelsen bør klargjøres slik at en forbrukers rett til å betale med kontanter ikke kan avtales bort med standardvilkår på steder der varer og tjenester tilbys til allmennheten.
  • Det bør vurderes å gi Kongen forskriftsmyndighet til å regulere rekkevidden av bestemmelsen i tvilstilfeller, og til å gjøre unntak fra bestemmelsen når særlige hensyn gjør seg gjeldende.
  • Det bør knyttes klarere sanksjonsmuligheter til påbudet, f.eks. at Forbrukertilsynet gis myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved overtredelse av bestemmelsen.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 1. september 2022 på høring et lovforslag som er ment å styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter. Her kan du lese mer om høringen. Se høringen på regjeringens nettsider

Sist endret 17. mars 2023 15:00
Sist endret 17. mars 2023 15:00