Norges Bank

Om retten til å betale med kontanter

Mange lurer på om de kan nektes å betale i kontanter og om det er lov å kun ta i mot kortbetaling. Sentralbankloven fastslår at sedler og mynt er tvungent betalingsmiddel. Men hva vil det egentlig si?

Hva sier lovverket?

Sentralbankloven § 3-5 (1) slår fast at Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel. Videre står det at ingen har plikt til å ta imot mer enn 25 mynter av hver enhet i én betaling, men ut over dette sier ikke denne loven noe mer om hva tvungent betalingsmiddel innebærer.

Finansavtaleloven fastslår i § 38 at en forbruker alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Med forbruker menes en fysisk person når den varen eller tjenesten som det gjøres opp for i hovedsak ikke skal brukes i næringsvirksomhet. Håndhevelsen av bestemmelsen om forbrukeres rett til kontantbetaling er et ansvar for forbrukermyndighetene.

Justis- og beredskapsdepartementet ga i 2013 en fortolkning av finansavtalelovens bestemmelse på dette punktet.

Norges Bank har konstatert at rekkevidden av bestemmelsen likevel er omstridt og uavklart. I brev til Finansdepartementet 31. januar 2019 pekte Norges Bank på kontanters betydning for et effektivt betalingssystem, og at finansavtaleloven § 38 bør klargjøres:

  • Rekkevidden av bestemmelsen bør klargjøres slik at en forbrukers rett til å betale med kontanter ikke kan avtales bort med standardvilkår på steder der varer og tjenester tilbys til allmennheten.
  • Det bør vurderes å gi Kongen forskriftsmyndighet til å regulere rekkevidden av bestemmelsen i tvilstilfeller, og til å gjøre unntak fra bestemmelsen når særlige hensyn gjør seg gjeldende.
  • Det bør knyttes klarere sanksjonsmuligheter til påbudet, f.eks. at Forbrukertilsynet gis myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved overtredelse av bestemmelsen.

Bruk av kontanter i forbindelse med koronapandemien 

Når det gjelder nekting av kontanter begrunnet med smitterisiko i forbindelse med koronavirusutbruddet, viser vi til Folkehelseinstituttets vurderinger.

Folkehelseinstituttet uttaler her bl.a. at det foreligger ingen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av COVID-19.

 

Publisert 27. august 2020 11:10
Publisert 27. august 2020 11:10