Norges Bank

Om retten til å betale med kontanter

Mange lurer på om de kan nektes å betale i kontanter og om det er lov å kun ta i mot kortbetaling.

Sentralbankloven fastslår at sedler og mynt er tvungent betalingsmiddel. Men hva vil det egentlig si?

Hva sier lovverket?

Sentralbankloven § 3-5 (1) slår fast at Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel. Videre står det at ingen har plikt til å ta imot mer enn 25 mynter av hver enhet i én betaling, men ut over dette sier ikke denne loven noe mer om hva tvungent betalingsmiddel innebærer.

Finansavtaleloven fastslår i § 38 at en forbruker alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Med forbruker menes en fysisk person når den varen eller tjenesten som det gjøres opp for i hovedsak ikke skal brukes i næringsvirksomhet. Håndhevelsen av bestemmelsen om forbrukeres rett til kontantbetaling er et ansvar for forbrukermyndighetene.

Justis- og beredskapsdepartementet ga i 2013 en fortolkning av finansavtalelovens bestemmelse på dette punktet.

Norges Bank har konstatert at rekkevidden av bestemmelsen likevel er omstridt og uavklart. I brev til Finansdepartementet 31. januar 2019 pekte Norges Bank på kontanters betydning for et effektivt betalingssystem, og at finansavtaleloven § 38 bør klargjøres:

  • Rekkevidden av bestemmelsen bør klargjøres slik at en forbrukers rett til å betale med kontanter ikke kan avtales bort med standardvilkår på steder der varer og tjenester tilbys til allmennheten.
  • Det bør vurderes å gi Kongen forskriftsmyndighet til å regulere rekkevidden av bestemmelsen i tvilstilfeller, og til å gjøre unntak fra bestemmelsen når særlige hensyn gjør seg gjeldende.
  • Det bør knyttes klarere sanksjonsmuligheter til påbudet, f.eks. at Forbrukertilsynet gis myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved overtredelse av bestemmelsen.
Publisert 27. august 2020 11:10
Publisert 27. august 2020 11:10