Norges Bank

Offentlig journal

Norges Bank fører offentlig journal etter reglene i offentlighetsloven.

Offentlig journal er tilgjengelig etter at opplysningene i journalen er kvalitetssikret i forhold til gjeldende bestemmelser vedrørende offentlighet og personvern. Innsynskrav vil normalt bli effektuert i løpet av tre til fem virkedager.

Eventuelle avslag vil bli meddelt skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager. Ved krav om innsyn og all korrespondanse rundt dette, er det viktig å benytte det offisielle postmottaket til Norges Bank.

Publikums rett til innsyn i Norges Banks dokumenter er hjemlet i Lov 2006-15-19 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Dokumenter knyttet til Norges Banks formuesforvaltning er som hovedregel unntatt fra offentleglovas virkeområde, jf Offentlegforskrifta § 1, 3. ledd b).

Mer om offentlighet i forvaltningen finner du hos Lovdata.

Se også Norges Banks brev

Sist endret 9. januar 2020 10:30
Sist endret 9. januar 2020 10:30