Norges Bank

1992 Tilknytningen til ECU oppgis

Etter internasjonal valutauro i november og desember ble tilknytningen til den europeiske valutaindeksen ECU oppgitt 10. desember 1992.

Det europeiske fastkurssamarbeidet hadde brutt sammen tidligere på høsten. Svenske kroner, finske mark, britiske pund og italienske lire var alle blitt løsrevet fra sin ECU-tilknytning. Norges Bank hadde gjennom høsten solgt valuta mot  norske kroner for å holde kursen fast. Etter at svenske kroner ble gjort flytende i november solgte Norges Bank valuta for 50 milliarder kroner i løpet av seks timer. 10. desember ble den norske fastkurspolitikken likevel oppgitt.

6. mai 1994 ble det igjen innført operative retningslinjer for utøvelse av pengepolitikken som sa at politikken skulle innrettes mot å videreføre stabilitet i valutakursen i forhold til de europeiske valutaer. Det skulle imidlertid ikke brukes like kraftige virkemidler som innen et fastkursregime, og det ble ikke fastsatt svingningsmarginer for kronen.

Forskriften var en presisering og videreføring av den praksis som var blitt fulgt etter at kronen ble tillatt å flyte.

Mot slutten av 1990-tallet endret praksis i pengepolitikken seg gradvis i retning mot en mer langsiktig styring av valutakursen. Langsiktig kursstabilitet ble ansett å kreve en prisstigning på linje med de land vi ønsket stabilitet mot. Dette ble uttrykt av sentralbanksjef Kjell Storvik i august 1998, og ble forsterket av Svein Gjedrem da han tiltrådte som sentralbanksjef i januar 1999.

Litteratur:

Norges Banks årsberetning 1992

Harald Bøhn: A Norwegian perspective. I Paul Temperton (ed). The European currency crisis, Probus publishing, Cambridge/Chicago,1993

Harald Johansen: Valutakursen som operativt styringsmål for pengepolitikken. Penger og Kreditt 1995/3

Jan F. Qvigstad og Arent Skjæveland: Valutakursregimer - historiske erfaringer og fremtidige utfordringer. I Stabilitet og langsiktighet. festskrift til Hermod Skånland, Oslo 1994

Bastian Engelsen Klunde: Fra reell til nominell: En analyse av pengepolitikken i Norge fra devalueringen i 1986 til innføringen av inflasjonsmålet i 2001. Staff memo 2011/20

Ragna Alstadheim: Exchange rate Regimes in Norway 1816-2016. Staff memo 2016/15, Norges Bank

Grete Hammerstrøm og Jon Nicolaisen: Konjunkturutviklingen og Norges Banks vurderinger 1996-98. I Sentralbanken i forandringens tegn. Festskrift til Kjell Storvik. Norges Banks skriftserie nr. 28, Oslo 1999.

Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen: Inflasjonsrapporten som instrument. I Sentralbanken i forandringens tegn. Festskrift til Kjell Storvik. Norges Banks skriftserie nr. 28, Oslo 1999.

Viking Mestad: Frå fot til feste - norsk valutarett og valutapolitikk 1873-2001. Norges Banks skriftserie nr.30, Oslo 2002 

Hermod Skånland: Doktriner og økonomisk styring. Et tilbakeblikk. Norges Banks skriftserie nr. 36, Oslo 2004 

Foto: Rolf Øhman / SCANPIX Oslo 1992-12-10: Finansminister Sigbjørn Johnsen (t.h.) og sentralbanksjef Hermod Skånland redegjør for fristillingen av kronen på en felles pressekonferanse.